Lähdeneva

Koodi FI1103401
Kunta Raahe
Pinta-ala (ha) 21
Aluetyyppi SCI

Alueen kuvaus

Lähdeneva on pieni ravinteinen suo, jolla on lähteistä letto- ja korpikasvillisuutta. Alueella on useita uhanalaisia putkilokasveja, joiden kasvupaikalle suon keskustan lähde tuo ravinteita. Suon reunaosat ovat luhtaisia korpia ja paikoin rämeitä.

Lähdenevan lettoalueella on tärkeä merkitys monille uhanalaisille lettokasveille, kuten kämmeköille.

Suojelutilanne (%)

Ei suojeltu.

Alueen yhteys suojeluohjelmiin ja suojelun toteuttaminen

Lähdeneva kuuluu valtakunnalliseen soidensuojelun perusohjelmaan.

Kohteen suojelu toteutetaan lakisääteisenä luonnonsuojelualueena.

Luontodirektiivin luontotyypit (%)

Lähteet ja lähdesuot <1
Letot 13
Puustoiset suot* 83

*priorisoitu luontotyyppi

Julkaistu 11.9.2013 klo 15.11, päivitetty 11.9.2013 klo 15.11