Kuljunmäen niitty

Koodi FI110602
Kunta Raahe
Pinta-ala (ha) 2

Alueen yleiskuvaus

Kuljunmäen niitty sijaitsee Raahen Rautaruukin tehdasalueen kaakkoispuolella. Alueelta löytyvät perinnemaisematyypit ovat ketoa ja niittyä. Saloisten kirkolle ja Rautaruukin tehtaille menevien teiden risteyksessä oleva alue koostuu kahdesta pyöreälakisesta kumpareesta. Kumpareita reunustavat kuusi- ja koivumetsiköt. Maisemallisesti viehättävin osa on katajikkoinen mäkikauraketo eteläisemmällä kumpareella. Alue on vanha asuinpaikka, mikä on näkynyt nokkosten ja horsmien runsautena entisten rakennusten paikoilla. Kasvistollisesti arvokkain osa on kumpareen etelärinteillä kasvava, tyyppinä harvinainen mäkikauran vallitsema keto. Muita maininnanarvoisia lajeja ovat ahomansikka, aho-orvokki, nurmitädyke, kumina, ahopukinjuuri ja ketoneilikka. Kedolta on löytynyt myös alueellisesti vaarantunutta pohjannoidanlukkoa. Rinteillä on runsaasti parimetristä katajaa, yksittäisiä koivuja ja pihlajia. Aivan alueen etelälaidalla kuusten varjossa on tuoreempaa niittykasvillisuutta. Kumpareitten laella ja pohjoisosissa on laajoja nokkoskasvustoja. Pohjoisosan laiteilla on matalahkojen koivujen muodostamaa osin uutta hakamaata. Lajistolliesti tämä osa on ainakin vielä katajaketoa vähäarvoisempaa. Rautaruukin jätevesikanavan rantoja kiertelevät pihlajien, kuusten, hieskoivujen ja haapojen muodostamat tiheiköt.

Alueen luonne ja merkitys

Kuljunmäen mäkikauraniitty on ainoa tunnettu tyyppinsä edustaja Pohjois-Pohjanmaalla. Alue on vuosina 1999-2000 ollut mukana Koivikon maatalousoppilaitoksen vetämän, EMOTR-rahaston tukeman maisemalammaslaidunprojektin kohdealueena.

Alueen toteuttaminen

Kuljunmäen pääosin kuivaa mäkikauraniittyä edustava alue on valtakunnallisessa perinnemaisemainventoinnissa luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaaksi kohteeksi. Toteutuskeinona sopimus.

Julkaistu 11.9.2013 klo 15.06, päivitetty 11.9.2013 klo 15.06