Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet

Suomessa on 156 valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta. Ne ovat maaseutumme edustavimpia kulttuurimaisemia, joiden arvo perustuu monimuotoiseen kulttuurivaikutteiseen luontoon, hoidettuun viljelymaisemaan ja perinteiseen rakennuskantaan.

Maankäyttö- ja rakennuslaissa olevat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet edellyttävät, että arvokkaat maisema-alueet otetaan huomioon alueiden käytössä. Ne tulee muun muassa merkitä maakuntakaavoihin. Maaseutumaisemia uhkaa etenkin maatalouden muutoksista johtuva maisemakuvan muuttuminen ja luonnon köyhtyminen, rakennusten rapistuminen sekä sopimaton uudisrakentaminen.

Pallastunturi
Pallastunturit kuuluvat valtakunnallisesti arvokkaisiin maisema-alueisiin. © Aarno Torvinen/ YHA-kuvapankki.

Maisema-alueiden avulla turvataan edustavien ja elinvoimaisten maaseutumaisemien säilyminen sekä pyritään herättämään kiinnostusta maisemanhoitoa kohtaan. Nykyiset arvokkaat maisema-alueet on valittu valtioneuvoston periaatepäätöksellä vuonna 1995.

Maisemien arviointi perustuu alueiden ominais- ja erityispiirteiden tarkastelun ohella maisemamaakuntajakoon. Se sai nykyisen muotonsa vuonna 1992, jolloin ympäristöministeriön asettama maisema-aluetyöryhmä jakoi Suomen kymmeneen maisemamaakuntaan luonnon- ja kulttuuripiirteiden alueittaisen vaihtelun perusteella. Arvokkaita maisema-alueita valittaessa on huolehdittu siitä, että jokaisen maisemamaakunnan tärkeimmät piirteet tulevat edustetuiksi. Samalla on varmistettu arvokkaiden maisema-alueiden tasainen jakautuminen kautta maan.

Maisema-alueiden inventointi

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet on inventoitu uudestaan vuosina 2010–2014. Inventointityötä ohjannut ympäristöministeriön asettama MAPIO-työryhmä on vuoden 2015 aikana koonnut pääosin ELY-keskusten tekemien maakunnittaisten inventointien pohjalta ehdotuksen koko Suomen valtakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi. MAPIO-työryhmä on tarkistanut maakunnittaisten inventointien yhdenvertaisuuden ja maisema-alueiden maantieteellisen jakautumisen. Tarkastelun tuloksena MAPIO on tehnyt joitakin muutoksia maakunnittaisten inventointien aluerajauksiin ja alueiden arvoluokkiin.

Inventoinnista järjestetään hallintolain mukainen kuuleminen 18.1.–19.2.2016. Kuulemisen kohteena olevat asiakirjat ovat virallisesti nähtävillä ympäristöministeriössä (Aleksanterinkatu 7, Helsinki) sekä ympäristöministeriön internet-sivuilla. Maakunta- ja kuntakohtaisiin aineistoihin voi tutustua myös alueellisissa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksissa (ELY) sekä asianomaisissa kunnissa.

Kuulemisen tulosten pohjalta tehdään mahdollisesti tarvittavat muutokset valtioneuvostolle esiteltävään ehdotukseen valtakunnallisesti arvokkaista maisema-alueista. Nyt kuultavana oleva päivitysinventointi tuottaa valtakunnallisesti arvokkaista maisema-alueista selvityksen, jonka on tarkoitus korvata valtioneuvoston vuonna 1995 periaatepäätöksellä hyväksymä valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden inventointi maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittamana viranomaisinventointina.

Maaseutumaisemat_logo_296

 

Lisätietoja

Suunnittelija Sonja Forss, Suomen ympäristökeskus, puh. 0295 251 120, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 24.7.2013 klo 12.06, päivitetty 14.4.2016 klo 16.54