Luontotyypit

AJANKOHTAISTA

Suomen luontotyyppien uhanalaisuus, sen syyt ja uhkatekijät arvioidaan uudelleen 2016–2018. Aiempi arvio on vuodelta 2008. Luontotyyppien uhanalaisuus on tärkeä mittari, kun seurataan luonnon monimuotoisuuden tilaa. Luontotyyppien uhanalaisuutta arvioidaan kahdeksassa asiantuntijaryhmässä, jotka soveltavat uusia, Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton (IUCN) kehittämiä kriteerejä.

Luontotyypit ovat maa- tai vesialueita, joilla on tietynlaiset ympäristöolot sekä luonteenomainen kasvi- ja eläinlajisto. Luontotyypin syntyyn vaikuttavat muun muassa maa- ja kallioperä sekä vesiolot ja pienilmasto.

Luontotyyppejä suojellaan luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi ja lajien elinympäristöjen säilyttämiseksi. Luontotyypit ja niiden muodostamat kokonaisuudet tuottavat myös monenlaisia ekosysteemipalveluja, joilla tarkoitetaan ihmisen luonnosta saamia aineellisia ja aineettomia hyötyjä.

Tammilaidun
Elinvoimaista jalopuuhakamaata hoidetaan laidunnuksella ja vesaikkoja raivaamalla. Perinnebiotoopeilla useimpien luontotyyppien pinta-alat ovat vähentyneet yli 90 prosenttia viimeisten 50 vuoden aikana. Kuva: Riku Lumiaro.

Luontotyyppejä ja niissä tapahtuneita muutoksia on tarkasteltu kattavasti vuonna 2008 valmistuneessa Suomen ensimmäisessä luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnissa. Arvioinnissa oli mukana noin 400 luontotyyppiä Itämeren vedenalaisista luontotyypeistä aina tunturipaljakalle saakka.

Luontotyyppien suojelu

Luontotyyppejä suojellaan lainsäädännöllä sekä kansainvälisten sopimusten kautta. Suomen luonnonsuojelulaissa mainitaan yhdeksän suojeltavaa luontotyyppiä, muunmuassa jalopuumetsiköt, hiekkarannat ja lehdesniityt. Laajempia luontotyyppikokonaisuuksia on suojeltu kansallis- ja luonnonpuistoissa sekä muilla suojelualueilla.

Euroopan unionin luontodirektiivissä on lueteltu 69 Suomessa esiintyvää luontotyyppiä, joita suojellaan Natura 2000 -verkostolla. Metsälakiin sisältyy seitsemän erityisen tärkeää elinympäristöä ja vesilakiin neljä pienvesityyppiä, joiden ominaispiirteet vaarantavat toimet on kielletty.

Luontotyyppejä voidaan säilyttää suojelualueiden perustamisen lisäksi ottamalla luontotyypit huomioon maankäytön suunnittelussa ja hyödyntämällä luonnonvaroja kestävästi. Jo muuttuneiden luontotyyppien tilaa voidaan parantaa luonnonhoidolla ja ennallistamisella.

 

 

Uutta pontta uhanalaisten luontotyyppien suojeluun 22.8.2013
Uhanalaisten luontotyyppien tila ei ole kohentunut riittävästi niitä turvaavista suojelusäädöksistä huolimatta. Suojelua tulisikin tehostaa monipuolisella keinovalikoimalla, todetaan Suomen ympäristökeskuksen tuoreessa selvityksessä.
Lue lisää
Julkaistu 14.5.2013 klo 16.20, päivitetty 14.4.2016 klo 15.40