Saimaannorpan suojelu

Saimaannorppa (Pusa hispida saimensis) on kotoperäinen laji, joka esiintyy vain Saimaalla. Se on luokiteltu erittäin uhanalaiseksi (EN). Saimaannorppa on luonnonsuojeluasetuksen perusteella erityisesti suojeltava laji ja se on määritelty EU:n luontodirektiivissä tiukkaa suojelua vaativaksi lajiksi (liitteet II ja IV).

Nykyään saimaannorpan suurimpia uhkia ovat verkkokuolemat, elinympäristön kaventuminen, pesintäaikainen häirintä ja ympäristömyrkyt. Kanta on myös haavoittuvainen ilmastonmuutoksen vaikutuksille. Tehostuneet suojelutoimet, kuten kevätaikaiset verkkokalastusrajoitukset, ovat tuottaneet tulosta ja norppakanta on ollut viime vuodet kasvussa.

Vielä vuonna 2012 norpan talvikannaksi arvioitiin noin 310 yksilöä, ja sukupuuton riskiä pidettiin erittäin suurena. Vuonna 2015 norpan uhanalaisuusluokka voitiin laskea äärimmäisen uhanalaisesta (CR) erittäin uhanalaiseksi (EN). Vuoden 2016 talvikannaksi arvioitiin 360 yksilöä.

Saimaannorppa on edelleen uhanalainen, mutta sukupuuton riski vähenee kannan kasvaessa. Keskimääräinen kannan kasvu viimeisen viiden vuoden ajalta on ollut 3,6 %, mikä on suojelun strategiassa asetetun tavoitteen mukaista. Välitavoite on, että saimaannopran talvikanta kasvaisi vähintään 400 yksilöön vuoteen 2025 mennessä.

Metsähallitus vastaa saimaannorpan kannan seurannasta ja hoidosta ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön ohjauksessa. Maa- ja metsätalousministeriö vastaa keväistä verkkokalastuskieltoa ja pyydysten käyttöä rajoittavista asetuksista. Verkkokalastuskieltosopimukset tekee Etelä-Savon ELY-keskus.

Saimaannorppa pinnalla

© Mervi Kunnasranta/YHA-kuvapankki

Tavoitteena suotuisan suojelun taso

Ympäristöministeriö asetti keväällä 2010 saimaannorpan suojelutyöryhmän, joka laati toimenpidesuunnitelman norpan suojelemiseksi. Lähtökohtana oli sovittaa kestävällä tavalla yhteen saimaannorpan suojelun tarpeet ja ihmisen toiminta Saimaalla. Toimenpidesuunnitelman tavoitteena on varmistaa noppakannan vakaa kasvu ja suotuisan suojelun tason saavuttaminen.

Suunnitelma laadittiin laajapohjaisena yhteistyönä keskeisten sidosryhmien kanssa. Se päivitetään vähintään viiden vuoden välein.

Saimaannorppa-LIFE-hanke

Syksyllä 2013 alkava Saimaannorppa-LIFE-hanke (Safeguarding the Saimaa Ringed Seal – LIFE Saimaa seal) edistää saimaannorpan suojelua ja lajin suotuisan suojelutason saavuttamista. Hanke toteuttaa saimaannorpan suojelun toimenpidesuunnitelmaa, johon kuuluvat mm. norpalle turvallisten kalastusmuotojen tukeminen, vapaaehtoisten koulutus kannan pesälaskentaan, neuvonta ja norppaan liittyvien rajoitusten valvonta. Tarkoituksena on myös selvitää ihmislähtöisten häiriöiden vaikutusta norppakantaan.

Hanke on viisivuotinen ja sitä vetävät ympäristöministeriö ja Metsähallituksen luontopalvelut.

Jos havaitset saimaannorpan

Ilmoita havainnostasi Metsähallitukselle

Ilmoita kuolleena löytyneestä saimaannorpasta heti

Lisätietoja:

Lainsäädäntöneuvos Heikki Korpelainen, ympäristöministeriö, 
puh. 0295 250 135, etunimi.sukunimi@ym.fi

Ympäristöneuvos Esko Hyvärinen, ympäristöministeriö,
puh. 0295 250 094, etunimi.o.sukunimi@ym.fi

Norppa jäälllä

© Ismo Marttinen/ YHA-kuvapankki

Julkaistu 9.7.2013 klo 9.37, päivitetty 15.8.2017 klo 9.59