Öljyjäte

Suomessa syntyy käytettyä voiteluöljyä ja muuta öljyjätettä noin 30 000 tonnia vuodessa.

EY:n jätedirektiivin (2008/98/EY) mukaan jäteöljy on ensisijaisesti uudistettava perusöljyksi ja palautettava se voiteluainekäyttöön. Jos tähän ei ole teknisiä mahdollisuuksia, jäteöljyt ja muut öljyjätteet on hyödynnettävä energiana. EY:n jätedirektiivi on pantu Suomessa täytäntöön jätelailla (646/2011) ja sen nojalla annetulla valtioneuvoston asetuksella jätteistä (179/2012).

Öljyjätteiden keräys ja käsittely

Öljyjätteiden keräys on järjestetty koko maassa. Ympäristöministeriön kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti Lassila & Tikanoja Oyj huolehtii voiteluöljyjätteen keräyksen järjestämisestä ja kerätyn öljyjätteen toimittamisesta asianmukaisesti käsiteltäväksi. Voiteluöljyjäte otetaan maksutta vastaan, kun sitä on yli 200 litraa. Kotitalouksien ja kohtuullisessa määrin maa- ja metsätalouden öljyjätteiden keräämisestä vastaa kunta.

Lassila & Tikanoja Oyj:n verkkosivuilta saa lisätietoa öljyjätehuollon järjestämisestä. Linkki palveluun löytyy sivun oikean laidan linkkilistasta.

Kerätty jäteöljy jaetaan hyvälaatuiseen käytettyyn mustaan voiteluöljyyn, hyvälaatuiseen käytettyyn kirkkaaseen voiteluöljyyn sekä kunnan asukkailtaan keräämään käytettyyn voiteluöljyyn. Musta voiteluöljy uudistetaan Haminassa STR Tecoil Oy:n uudistamislaitoksessa, jossa siitä valmistetaan perusöljyä voiteluaineteollisuuden käyttöön.Kirkkaasta voiteluöljystä valmistetaan johdeöljyä ja teräketjuöljyjä Ekokem Oy Ab:ssä sekä teräketjuöljyjä Forestoil Oy:ssä. Kunnan keräämä öljy hyödynnetään pääasiassa energiana.

Öljyjätteen talteenoton tehostamiseen ja niiden asianmukaisen käsittelyn toteutumiseen ovat vaikuttaneet erityisesti vaarallisia jätteitä koskevan lainsäädännön täytäntöönpano ja vaarallisten jätteiden käsittelyyn erikoistuneiden laitosten perustaminen ja toiminta. 

Lisäksi lainsäädännön avulla on tehostettu jäteöljyn keräystä ja käsittelyä. Öljyjätteen pienpolttoa on rajoitettu jätteen polttamisesta annetulla valtioneuvoston asetuksella (151/2013), joka kieltää jäteöljyjen polton alle 5 MW:n kattilalaitoksissa.

Öljyjätemaksu

Myönteiseen kehitykseen öljyjätteiden keräyksessä ja hyödyntämisessä on vaikuttanut erityisesti taloudellisena ohjauskeinona käytetty öljyjätemaksu, josta on säädetty öljyjätemaksulaissa (894/1986). Öljyjätemaksuina kertyvien varojen käytöstä öljyjätehuoltoon säädetään valtioneuvoston päätöksessä (VNp 1191/1997). Öljyjätemaksu on ennakkoon uudesta voiteluaineesta perittävä jätehuoltomaksu. Öljyjätemaksu on ollut 5,75 senttiä kilolta voiteluöljyä vuoden 2007 alusta lukien.

Öljyjätemaksuista kertyneistä varoista voidaan maksaa valtionavustusta öljyjätehuollosta aiheutuneisiin kustannuksiin yritykselle, jonka kanssa ympäristöministeriö on tehnyt sopimuksen öljyjätehuollon maanlaajuisesta järjestämisestä.

Lisätietoja

Neuvotteleva virkamies Else Peuranen, ympäristöministeriö, etunimi.sukunimi@ym.fi,
p. 0295 250 225

Julkaistu 3.6.2013 klo 13.41, päivitetty 9.8.2016 klo 9.24