Päästöraportointi YK:n kaukokulkeutumissopimukselle ja EU:n päästökattodirektiiville

 

Suomi toimittaa tiedot ilman epäpuhtauksien päästöistä vuosittain YK:n Euroopan talouskomission kaukokulkeutumissopimuksen (UNECE Convention on Long Range Transboundary Air Pollution) sihteeristölle, EU:n päästökattodirektiivin mukaiset tiedot EU-komissiolle ja Euroopan ympäristökeskukselle.

Sopimusten raportointiohjeiden mukaisesti toimitetaan tiedot seuraavien ilman epäpuhtauksien päästöistä: rikki, typen oksidit, ammoniakki, haihtuvat orgaaniset yhdisteet, hiilimonoksidi, hiukkaset, raskasmetallit  (kadmium, lyijy, elohopea, sekä lisätietoina: arseeni, kromi, kupari, nikkeli, seleeni, sinkki) ja hitaasti hajoavat orgaaniset yhdisteet (aldriini, klordaani, klordekoni, DDT, dieldriini, endriini, heptakloori, heksaklooribentseeni (HCB), mirex, toksafeeni, heksaklorosykloheksaani (HCH), heksabromobigenyyli, polyklooratut bifenyylit (PCB), dioksiinit/furaanit, polysykliset aromaattiset hiilivedyt (PAH), ja lisätietoina: lyhytketjuiset klooratut parafiinit, pentakloorifenoli).

  • Päästöjen aikasarjatiedot toimitetaan ns. NFR-luokituksen (Nomenclature for reporting, Aggregation of NFR codes) mukaisesti vuosittain 15.2. mennessä.
  • Inventaarioraportti, jossa on kuvattu mm. päästöjen kehittymistä ja laskentamenetelmiä, toimitetaan vuosittain 15.3. mennessä.
  • Alueelliset päästöjakaumat toimitetaan  EMEP-gridin mukaisesti (0.1 x 0.1 astetta) laskettuina sekä suurten pistelähteiden tiedot vuosittain 1.5. mennessä.

Kaukokulkeutumissopimukselle toimiteteut aikasarjatiedot - NFR-taulut

FI_NFR_1980_2016_resubmission13042018

Kaukokulkeutumissopimukselle toimitetut inventaarioraportit - Informative Inventory Report, IIR

FI_IIR_2018_Part1A_General_Final

FI_IIR_2018_Part1B_General_Final

FI_IIR_2018_Part2_Energy_and_Transport

FI_IIR_2018_Part3_IPPU

FI_IIR_2018_Part4_Agri_and_Waste

FI_IIR_2018_Part5_Annexes

 

 

 

 

 

Julkaistu 12.9.2013 klo 9.54, päivitetty 22.5.2018 klo 13.30