Päästöraportointi kaukokulkeutumissopimukselle

 

Kaukokulkeutumissopimus

Ilman epäpuhtauksien päästöjä rajoitetaan mm. YK:n Euroopan talouskomission kaukokulkeutumissopimuksessa (CLRTAP)  ja sen alaisissa pöytäkirjoissa, jotka koskevat typen ja rikin oksideja, haihtuvia orgaanisia yhdisteitä, ammoniakkia, hiukkasia, raskasmetalleja ja hitaasti hajoavia orgaanisia yhdisteitä. Kaukokulkeutumissopimuksen alainen ns. Göteborgin pöytäkirja uusittiin vuoden 2012 lopussa, jolloin siihen lisättiin raportointivelvoite halkaisijaltaan alle 2.5 mikrometrin hiukkasille ja päästöjen rajoitusvelvoitteet vuodelle 2020 prosenttiosuuksina vuoden 2005 päästöistä.

Raportointi

Suomi toimittaa tiedot ilman epäpuhtauksien päästöistä vuosittain YK:n Euroopan talouskomission kaukokulkeutumissopimuksen (UNECE Convention on Long Range Transboundary Air Pollution) sihteeristölle ja Euroopan ympäristökeskukselle.

Sopimuksen raportointiohjeiden (EB.AIR/GE.1/2002/7) mukaisesti toimitetaan tiedot seuraavien ilman epäpuhtauksien päästöistä: rikki, typen oksidit, ammoniakki, haihtuvat orgaaniset yhdisteet, hiilimonoksidi, hiukkaset, raskasmetallit  (kadmium, lyijy, elohopea, sekä lisätietoina: arseeni, kromi, kupari, nikkeli, seleeni, sinkki) ja hitaasti hajoavat orgaaniset yhdisteet (aldriini, klordaani, klordekoni, DDT, dieldriini, endriini, heptakloori, heksaklooribentseeni (HCB), mirex, toksafeeni, heksaklorosykloheksaani (HCH), heksabromobigenyyli, polyklooratut bifenyylit (PCB), dioksiinit/furaanit, polysykliset aromaattiset hiilivedyt (PAH), ja lisätietoina: lyhytketjuiset klooratut parafiinit, pentakloorifenoli).

  • Päästöjen aikasarjatiedot toimitetaan ns. NFR-luokituksen (Nomenclature for reporting, Aggregation of NFR codes) mukaisesti vuosittain 15.2. mennessä.
  • Alueelliset päästöjakaumat toimitetaan ns. EMEP-ruutuihin (50 km * 50 km) laskettuina vuosittain 1.3. mennessä.
  • Inventaarioraportti, jossa on kuvattu mm. päästöjen kehittymistä ja laskentamenetelmiä, toimitetaan vuosittain 15.3. mennessä.

 

Kaukokulkeutumissopimukselle toimitetut inventaarioraportit - Informative Inventory Report, IIR (n.10 Mt)

Raportit sisältävät päästötiedot (ks. tiedostot Liitteet IIR-raportteihin)

VUOSI 2017

IIR 2017 Part1 General A, IIR2017 Part1 General B, IIR2017 Part2, IIR2017Part3, IIR2017Part4

VUODET 2016-2004

IIR 2016IIR 2015, IIR 2014IIR 2013, IIR 2012, IIR 2011IIR 2010IIR 2009IIR 2008IIR 2007IIR 2006IIR 2005IIR 2004

Liitteet IIR raportteihin (n. 5 Mt)

IIR liite 2017, IIR liite 2016IIR liite 2015IIR liite 2014, IIR liite 2013IIR liite 2012IIR liite 2011IIR liite 2010IIR liite 2009IIR liite 2008IIR liite 2007IIR liite 2006

 

 

Julkaistu 12.9.2013 klo 9.54, päivitetty 16.5.2017 klo 11.48