Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Alueidenkäyttötavoitteiden tehtävä

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää.

Kaavoitus_valtakunnalliset_tavoitteet_JUlvinen.jpg
Janne Ulvinen, YHA kuvapankki

Alueidenkäyttötavoitteiden tehtävänä on

 • varmistaa valtakunnallisesti merkittävien seikkojen huomioon ottaminen maakuntien ja kuntien kaavoituksessa sekä valtion viranomaisten toiminnassa,
 • auttaa saavuttamaan maankäyttö- ja rakennuslain ja alueidenkäytön suunnittelun tavoitteet, joista tärkeimmät ovat hyvä elinympäristö ja kestävä kehitys,
 • toimia kaavoituksen ennakko-ohjauksen välineenä valtakunnallisesti merkittävissä alueidenkäytön kysymyksissä ja edistää ennakko-ohjauksen johdonmukaisuutta ja yhtenäisyyttä,
 • edistää kansainvälisten sopimusten täytäntöönpanoa Suomessa sekä
 • luoda alueidenkäytöllisiä edellytyksiä valtakunnallisten hankkeiden toteuttamiselle.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan tavoitteet on otettava huomioon ja niiden toteuttamista on edistettävä maakunnan suunnittelussa, kuntien kaavoituksessa ja valtion viranomaisten toiminnassa.

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet käsittelevät seuraavia kokonaisuuksia:

 1. toimiva aluerakenne
 2. eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu
 3. kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat
 4. toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto
 5. Helsingin seudun erityiskysymykset
 6. luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet.

Ajantasaiset alueidenkäyttötavoitteet

Valtioneuvosto päätti valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista vuonna 2000. Päätöstä tarkistettiin 13.11.2008 tavoitteiden sisällön osalta. Muilta osin, kuten tavoitteiden oikeusperustan ja oikeusvaikutusten osalta, vuoden 2000 päätös jäi voimaan. Lisäksi valtioneuvosto on 22.12.2009 päättänyt, että Museoviraston laatima inventointi Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY 2009) korvaa valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa mainitun vuoden 1993 inventoinnin.

Lisätietoja

Ympäristöneuvos Timo Turunen, ympäristöministeriö, etunimi.sukunimi@ym , p. 02952 50303

Julkaistu 14.8.2013 klo 17.14, päivitetty 20.6.2016 klo 15.24