Maakuntakaavoitus

Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma alueiden käytöstä maakunnassa tai sen osa-alueella. Siinä esitetään alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet sekä osoitetaan maakunnan kehittämisen kannalta tarpeellisia alueita. Maakuntakaavan tehtävänä on ratkaista valtakunnalliset, maakunnalliset ja seudulliset alueiden käytön kysymykset. Maakuntakaava voidaan laatia myös vaiheittain, jotakin tiettyä aihekokonaisuutta käsittelevänä kaavana.

Kaavoitus_maakuntakaava_THeikkila.jpg
Tapio Heikkilä, YHA kuvapankki

Maakuntakaava ohjaa kuntien kaavoitusta ja viranomaisten muuta alueiden käyttöä koskevaa suunnittelua. Kaava esitetään kartalla kaavamerkintöjen ja -määräysten avulla. Maakuntakaavaan liittyy myös selostus, jossa esitetään kaavan tavoitteet, vaikutukset ja muut, muun muassa kaavan tulkinnan ja toteuttamisen kannalta tarpeelliset tiedot.

Maakuntakaavan laatimisesta vastaa maakunnan liitto ja sen hyväksyy maakunnan liiton liittovaltuusto. Maankäyttö- ja rakennuslain muutos, jonka mukaan ympäristöministeriö ei enää vahvista maakuntakaavoja, tuli voimaan 1.2.2016. Nykyisin maakuntakaavasta päättää maakunnan liitto. Ympäristöministeriö vahvistaa kuitenkin vielä ne maakuntakaavat, jotka ovat ministeriössä tällä hetkellä vahvistettavana.

Maakuntakaavan sisältövaatimukset

Maankäyttö- ja rakennuslain 28 §:n mukaan maakuntakaavaa laadittaessa on otettava huomioon valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ja kiinnitettävä huomiota maakunnan oloista johtuviin erityisiin tarpeisiin. Lisäksi luonnonsuojeluohjelmien ja -päätösten samoin kuin luonnonsuojelulain mukaisten maisema-alueiden täytyy olla ohjeena kaavaa laadittaessa.

Lisäksi on erityisesti kiinnitettävä huomiota
  • maakunnan tarkoituksenmukaiseen alue- ja yhdyskuntarakenteeseen
  • alueiden käytön ekologiseen kestävyyteen
  • ympäristön ja talouden kannalta kestäviin liikenteen ja teknisen huollon järjestelyihin
  • vesi- ja maa-ainesvarojen kestävään käyttöön
  • maakunnan elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin
  • maiseman, luonnonarvojen ja kulttuuriperinnön vaalimiseen; sekä
  • virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyyteen

Lisätietoja

Aluesuunnitteluneuvos Ulla Koski, ympäristöministeriö, rakennetun ympäristön osasto, puh. 050 300 6358, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Ympäristöministeriö vahvisti Kainuun kaupan vaihemaakuntakaavan 8.3.2016
Ympäristöministeriö on vahvistanut Kainuun kaupan maakuntakaavan. Vaihemaakuntakaava täydentää Kainuun maakuntakaavaa 2020 seudullisesti merkittävien vähittäiskaupan suuryksiköiden osalta.
Lue lisää
Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaavassa uusia alueita tuulivoimaloille 3.2.2016
Ympäristöministeriö vahvisti tänään Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaavan. Kaava osoittaa yhdeksän tuulivoimaloiden sijoittamiseen soveltuvaa aluetta, joille voi yhteensä rakentaa arviolta noin 200 yksittäistä kolmen megawatin tuulivoimalaa. Kaavassa määritetään myös maakunnallinen tuulivoima-alue.
Lue lisää
Ympäristöministeriö luopuu maakuntakaavojen vahvistamisesta 5.11.2015
Hallitus on tänään antanut esityksen maankäyttö- ja rakennuslain muutoksesta, jonka mukaan ympäristöministeriö ei enää jatkossa vahvista maakuntakaavoja eikä kuntien yhteisiä yleiskaavoja. Jatkossa maakuntakaavasta päättää maakunnan liitto ja kuntien yhteisestä yleiskaavasta puolestaan se taho, jonka tehtäväksi kaavan hyväksyminen on kulloinkin annettu. Muutos ei vaikuta kaavojen sisältövaatimuksiin.
Lue lisää

Tiedotteet

RSS
Lisää tiedotteita
Julkaistu 16.7.2013 klo 11.58, päivitetty 3.2.2016 klo 10.38