Maakuntakaavoitus

Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma alueiden käytöstä maakunnassa tai sen osa-alueella. Siinä esitetään alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet sekä osoitetaan maakunnan kehittämisen kannalta tarpeellisia alueita. Maakuntakaavan tehtävänä on ratkaista valtakunnalliset, maakunnalliset ja seudulliset alueiden käytön kysymykset. Maakuntakaava voidaan laatia myös vaiheittain, jotakin tiettyä aihekokonaisuutta käsittelevänä kaavana.

Kaavoitus_maakuntakaava_THeikkila.jpg
Tapio Heikkilä, YHA kuvapankki

Maakuntakaava ohjaa kuntien kaavoitusta ja viranomaisten muuta alueiden käyttöä koskevaa suunnittelua. Kaava esitetään kartalla kaavamerkintöjen ja -määräysten avulla. Maakuntakaavaan liittyy myös selostus, jossa esitetään kaavan tavoitteet, vaikutukset ja muut, muun muassa kaavan tulkinnan ja toteuttamisen kannalta tarpeelliset tiedot.

Maakuntakaavan laatimisesta vastaa maakunnan liitto ja sen hyväksyy maakunnan liiton liittovaltuusto. Maankäyttö- ja rakennuslain muutos, jonka mukaan ympäristöministeriö ei enää vahvista maakuntakaavoja, tuli voimaan 1.2.2016. Nykyisin maakuntakaavasta päättää maakunnan liitto. Ympäristöministeriö vahvistaa kuitenkin vielä ne maakuntakaavat, jotka ovat ministeriössä tällä hetkellä vahvistettavana.

Maakuntakaavan sisältövaatimukset

Maankäyttö- ja rakennuslain 28 §:n mukaan maakuntakaavaa laadittaessa on otettava huomioon valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ja kiinnitettävä huomiota maakunnan oloista johtuviin erityisiin tarpeisiin. Lisäksi luonnonsuojeluohjelmien ja -päätösten samoin kuin luonnonsuojelulain mukaisten maisema-alueiden täytyy olla ohjeena kaavaa laadittaessa.

Lisäksi on erityisesti kiinnitettävä huomiota
 • maakunnan tarkoituksenmukaiseen alue- ja yhdyskuntarakenteeseen
 • alueiden käytön ekologiseen kestävyyteen
 • ympäristön ja talouden kannalta kestäviin liikenteen ja teknisen huollon järjestelyihin
 • vesi- ja maa-ainesvarojen kestävään käyttöön
 • maakunnan elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin
 • maiseman, luonnonarvojen ja kulttuuriperinnön vaalimiseen; sekä
 • virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyyteen

Lisätietoja

Aluesuunnitteluneuvos Ulla Koski, ympäristöministeriö, rakennetun ympäristön osasto, p. 02952 50139, etunimi.sukunimi@ym.fi

Ympäristöministeriö vahvisti Pohjois-Karjalan 4. vaihemaakuntakaavan 18.8.2016
Ympäristöministeriön tänään vahvistamassa Pohjois-Karjalan 4. vaihemaakuntakaavassa käsitellään koko maakunnan osalta taajama- ja keskusta-alueita sekä vähittäiskaupan suuryksiköiden sijoittumista ja mitoitusta. Esillä on myös Kontiolahden lakkautetun varuskunnan maankäyttö, Nurmeksen uusi bioteollisuusalue ja Joensuun seudun ampumarata.
Lue lisää
Ympäristöministeriö vahvisti Kainuun kaupan vaihemaakuntakaavan 8.3.2016
Ympäristöministeriö on vahvistanut Kainuun kaupan maakuntakaavan. Vaihemaakuntakaava täydentää Kainuun maakuntakaavaa 2020 seudullisesti merkittävien vähittäiskaupan suuryksiköiden osalta.
Lue lisää
Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaavassa uusia alueita tuulivoimaloille 3.2.2016
Ympäristöministeriö vahvisti tänään Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaavan. Kaava osoittaa yhdeksän tuulivoimaloiden sijoittamiseen soveltuvaa aluetta, joille voi yhteensä rakentaa arviolta noin 200 yksittäistä kolmen megawatin tuulivoimalaa. Kaavassa määritetään myös maakunnallinen tuulivoima-alue.
Lue lisää

Tiedotteet

RSS
 • Ympäristöministeriö luopuu maakuntakaavojen vahvistamisesta 5.11.2015
  Hallitus on tänään antanut esityksen maankäyttö- ja rakennuslain muutoksesta, jonka mukaan ympäristöministeriö ei enää jatkossa vahvista maakuntakaavoja eikä kuntien yhteisiä yleiskaavoja. Jatkossa maakuntakaavasta päättää maakunnan liitto ja kuntien yhteisestä yleiskaavasta puolestaan se taho, jonka tehtäväksi kaavan hyväksyminen on kulloinkin annettu. Muutos ei vaikuta kaavojen sisältövaatimuksiin.
 • Maakuntakaavojen ja kuntien yhteisten yleiskaavojen vahvistusmenettely poistumassa – lausuntokierros alkoi 16.9.2015
  Ympäristöministeriö on tänään lähettänyt lausuntokierrokselle lakiesityksen, jonka mukaan maakuntakaavojen ja yhteisten yleiskaavojen vahvistamismenettelystä luovutaan.
 • Maakuntakaavojen vahvistusmenettelyn vaihtoehtoja koskeva selvitys valmistunut 22.1.2015
  Ympäristöministeriössä on valmistunut selvitys maakuntakaavojen vahvistusmenettelyn vaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista kaavajärjestelmään. Selvityksen tavoitteena oli löytää nykyistä vahvistusmenettelyä parempia tapoja, joilla valtio voi maakuntakaavoituksessa varmistaa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteuttamisen edistämisen ja turvata muita valtakunnallisia intressejä.
Lisää tiedotteita
Julkaistu 16.7.2013 klo 11.58, päivitetty 22.11.2016 klo 14.54