Maankäytön suunnittelujärjestelmä

Maankäytön suunnittelujärjestelmän lähtökohtana on tarkentuva suunnittelu, jossa valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet sekä yleispiirteiset kaavat, eli maakuntakaava ja yleiskaava, ohjaavat yksityiskohtaisten asemakaavojen suunnittelua.

Kaavoitus_RailiMalinen.jpg
Raili Malinen, YHA kuvapankki

Yleiskaavat ja asemakaavat laaditaan ja hyväksytään kunnissa. Maakuntakaavojen laadinta ja hyväksyminen kuuluu maakuntien liitoille. Kunnat voivat myös laatia yhteisen yleiskaavan. Maakuntakaavan ja kuntien yhteisen oikeusvaikutteisen yleiskaavan vahvistaa ympäristöministeriö.

Pääasiassa loma-asutuksen järjestämiseksi ranta-alueelle laadittavaa asemakaavaa kutsutaan ranta-asemakaavaksi. Sen laatimisesta voi huolehtia myös maanomistaja, vaikka ranta-asemakaavankin käsittely ja hyväksyminen kuuluu kunnalle.

Kaavoituksen kehittäminen ja seuranta

Kaavoituksen kehittäminen on kaavan laatijoiden sekä valtion ympäristöhallinnon tehtävä (ympäristöministeriö ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset). Suomen ympäristökeskus tekee ympäristöä koskevaa tutkimusta ja tuottaa myös elinympäristön tilaa ja kaavoitusta koskevaa valtakunnallista seurantatietoa.

Valtion ympäristöhallinto on kehittänyt Kaavoituksen seurannan tietojärjestelmän sekä asemakaavan seurantalomakkeen, jotka helpottavat tietojen keräämistä ja välittämistä eri tahoille.

Ympäristöministeriö vahvisti Pohjois-Karjalan 4. vaihemaakuntakaavan 18.8.2016
Ympäristöministeriön tänään vahvistamassa Pohjois-Karjalan 4. vaihemaakuntakaavassa käsitellään koko maakunnan osalta taajama- ja keskusta-alueita sekä vähittäiskaupan suuryksiköiden sijoittumista ja mitoitusta. Esillä on myös Kontiolahden lakkautetun varuskunnan maankäyttö, Nurmeksen uusi bioteollisuusalue ja Joensuun seudun ampumarata.
Lue lisää
Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaava luo edellytyksiä tuulivoimarakentamiselle 22.6.2016
Ympäristöministeriö on vahvistanut Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaavan. Kaava käsittelee tuulivoimaa sekä maisemaa ja kulttuuriympäristöä.
Lue lisää
Työryhmä valmistelemaan valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden uudistamista 17.3.2016
Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen on asettanut työryhmän valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden uudistamista varten. Työryhmän toimikausi on 17.3.2016-28.2.2017.
Lue lisää

Tiedotteet

RSS
  • Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden uudistus käyntiin 8.2.2016
    Ympäristöministeriö on käynnistänyt valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden uudistamisen tänään järjestetyllä tilaisuudella, jossa kuultiin sidosryhmien odotuksia uudistustyölle sekä näkemyksiä tavoitteiden sisällöstä.
  • Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaavassa uusia alueita tuulivoimaloille 3.2.2016
    Ympäristöministeriö vahvisti tänään Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaavan. Kaava osoittaa yhdeksän tuulivoimaloiden sijoittamiseen soveltuvaa aluetta, joille voi yhteensä rakentaa arviolta noin 200 yksittäistä kolmen megawatin tuulivoimalaa. Kaavassa määritetään myös maakunnallinen tuulivoima-alue.
  • Ympäristöministeriö luopuu maakuntakaavojen vahvistamisesta 5.11.2015
    Hallitus on tänään antanut esityksen maankäyttö- ja rakennuslain muutoksesta, jonka mukaan ympäristöministeriö ei enää jatkossa vahvista maakuntakaavoja eikä kuntien yhteisiä yleiskaavoja. Jatkossa maakuntakaavasta päättää maakunnan liitto ja kuntien yhteisestä yleiskaavasta puolestaan se taho, jonka tehtäväksi kaavan hyväksyminen on kulloinkin annettu. Muutos ei vaikuta kaavojen sisältövaatimuksiin.
Lisää tiedotteita
Julkaistu 29.8.2013 klo 14.53, päivitetty 18.8.2015 klo 14.41