Ennakointi ja varautuminen

Vanhus ja avustaja kävelyllä

Kuva: Janne Ulvinen, YHA Kuvapankki

Asunnon ja asuinolojen  toimivuuden ja turvallisuuden arviointi hyvissä ajoin ennen vanhuusvuosia tukee kotona asumista ja itsenäistä elämistä sekä pienentää riskejä esimerkiksi tapaturmiin. Omaa kotia ja sen toimivuutta on tärkeä tarkastella itse hyvissä ajoin.

Kunkin henkilön yksilölliset tarpeet ja elämäntilanne vaikuttavat kuitenkin merkittävästi siihen, mikä on hänelle sopiva asumisratkaisu, eikä ikä ole itsessään ratkaiseva tekijä. Keskeistä on asumisen tarpeiden muutosten ennakoiminen riittävän ajoissa ja näihin tarpeisiin varautuminen.

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmassa tuemme varautumista tuottamalla asumiseen liittyvää materiaalia sekä kansalaisille, kunnille että muille alan toimijoille.
 

Ikäkoti kuntoon! - Sujuvaa arkea myös huomenna


Ikäkoti kuntoon! -kampanjamateriaaleilla herätellään kansalaisia (yli 55-vuotiaat) ja kuntia sekä asunto- ja rakennusalaa varautumaan meitä kaikkia odottavaan tulevaisuuteen. Materiaalit tuotettiin osana kampanjaa, joka käynnistyi 10.9.2014 Kuntamarkkinoilta ja jatkui Lahdessa 13.3.2015 järjestettyihin Raksa -messuihin asti.
 

Ikäkoti kuntoon kampanjan logo


Ikäkoti kuntoon! -kampanjan sähköiset materiaalit


Ikäkoti kuntoon! -kampanja radiossa ja videolla

Radio-ohjelmassa haastateltavina olivat Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman ohjelmapäällikkö Sari Hosionaho ja yliarkkitehti Erja Väyrynen ympäristöministeriöstä. Ohjelma oli kuultavissa eri puolella Suomea toimivien kaupallisten radiokanavien kautta tammi-maaliskuussa 2015 sekä seuraavassa linkissä:

Lahden vuoden 2015 Raksa-messujen videohaastattelussa keskustelijoina olivat korjausneuvonnan päällikkö Jukka Laakso Vanhustyön keskusliiton Korjausneuvonnasta ja ohjelmapäällikkö Sari Hosionaho ympäristöministeriöstä:


Ikäkoti kuntoon! -kampanjan tapahtumat

Kampanja näkyi myös Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman yhteistyökumppaneiden omilla verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa (mm. Vanhustyön keskuslitton Korjausneuvonta, ARAEläkeläisliittojen etujärjestö EETU Ry ) sekä mm. seuraavissa eri puolella Suomea järjestetyissä tapahtumissa:

Ikäkoti kuntoon! -kampanjan uutisointia


Tietoa ikääntyneiden asuinalueista


Väestön ikääntymisen aiheuttama yhteiskunnallinen muutos on huomioitava eri mittakaavatasoilla ja kaikilla yhteiskunnan sektoreilla. Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman ja Suomen Ympäristökeskus SYKE:n yhteistyössä toteuttama Ikääntyneet yhdyskuntarakenteessa -selvityksen tulokset tarjoavat tietoa ikääntyneiden asuinalueista ja niiden tarjoamista palveluista.

Selvityksessä kuvattiin ikääntyneiden ikäluokkien alueellista sijoittumista rekisteripohjaisten paikkatietoaineistojen avulla. Hanke tuotti tietoa ikääntyneiden asumisen suomalaisesta kokonaistilanteesta sekä eroista alueiden, kuntien ja erilaisten aluetyyppien välillä. Selvityksessä arvioitiin myös ikääntyneiden ikäluokkien tulevaa alueellista kehitystä vuoteen 2040 asti. 

Voit tutustua selvityksen tuloksiin seuraavassa " Ikääntyneiden asuinpaikat nyt ja tulevaisuudessa" -loppuraportissa:

Kuntien rooli keskeinen

Turvallinen asuminen omassa kodissa on monen iäkkään toive. Kun arkitoimet sujuvat, tarvitaan palveluja sekä palveluasumista ja laitoshoitoa vähemmän. Siten myös kunnan kannalta on suuri merkitys sillä, että ikääntyneen väestön asumisolot ovat hyvät.
 

Varautuminen väestön ikärakenteen muutokseen kunnissa

 

Vanhuspalvelulaki (980/2012) velvoittaa kunnat laatimaan suunnitelman ikääntyneen väestön hyvinvoinnin ja itsenäisen suoriutumisen edistämiseksi sekä iäkkäiden tarvitsemien palvelujen järjestämiseksi. Suunnittelussa painotetaan kotona asumista, ja myös asuinolot, liikennepalvelut ja ympäristön esteettömyys ovat osa tätä suunnitelmaa. Tämä edellyttää laajaa yhteistyötä sekä kunnan eri toimialojen (esim. sosiaali- ja terveystoimiala ja asunto-/tekninen toimiala) kesken että muiden tahojen kanssa.

Terveyden ja hyvinvoiniin laitos THL:n seurantatutkimuksen (2014) mukaan suunnitelma ikääntyneen väestön tukemisesksi löytyi 80 prosenttissa tutkimukseen vastanneista kunnista. Näissä kunnissa 2/3 löytyi myös  määrittelyt tarvittavista voimavaroista, vastuista ja yhteistyöstä eri tahojen kanssa.

Kuntien rooli on keskeinen erityisesti palvelujen järjestämisen kannalta. Myös yrityksillä sekä järjestö- ja vapaaehtoistoimijoilla on tärkeä merkitys sekä asuinolojen parantamisessa että asumista tukevien palvelujen ja muun toiminnan tarjonnassa.

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmassa kannustamme kuntia sisällyttämään ikääntyneen väestön asumisen, asuinympäristön ja palvelujen kehittämisen osaksi kuntien strategista suunnittelua. Suunnitelmien toimeenpano on myös tärkeää kytkeä osaksi kunnan talouden sekä maankäytön suunnittelua.

Ikääntyneiden asumiseen ja palveluihin liittyviä strategioita kunnissa ovat lähinnä ikääntymispoliittiset strategiat ja viime aikoina yleistyneet palvelustrategiat, jotka kuvaavat kunnan palveluiden järjestämiseen liittyviä kysymyksiä. Tämän sivun oikealle palastalle olemme koonneet linkkejä kuntien asunto- ja ikääntymispolittisiin strategoihin.
 

Yhteenveto suurimpien kaupunkien strategisesta varautumisesta
 


Selvitys kuntien toiminnasta ikääntyneiden kotona asumisen tukemisessa ja elinympäristöjen kehittämisessä


Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmassa 2013-2017 toteutettiin selvitys kuntien toiminnasta ikääntyneiden kotona asumisen tukemisessa ja elinympäristöjen kehittämisessä. Selvityksen toteutti Tahituuri Oy. Selvityksessä tarkasteltiin vanhuspalvelulain toteutumista seuraavassa neljässä teemassa:

1. Strateginen suunnittelu

2. Ikääntyneiden asuntojen ja asuinolojen arviointi huomioiden ennaltaehkäisevä näkökulma

3. Vanhusneuvostojen rooli ja toiminta ikääntyneiden asumiseen ja elinympäristöön liittyvissä kysymyksissä

4. SOTE-uudistus ja sen vaikutukset ikääntyneiden asumisen kehittämiseen.

Selvityksen mukaan kunnista puuttuu edelleen kokonaisnäkemys ikääntyneiden hyvästä elämästä ja asuin- ja elinympäristöistä. Vanhuspalvelulakiin liittyvät suunnitelmat keskittyvät pääosin palvelujen suunnitteluun. Niissä korostuu asumisen, palveluiden ja elinympäristöjen yhteys. Tällä vuosikymmenellä kunnissa on kehitetty erityisesti palveluja, jotka tukevat kotona asumista ja nopeaa kotiutumista. Selvityksen raportti esittelee myös kuntien toimintamalleja ja poikkihallinnollista yhteistyötä. Hyviä tuloksia on esimerkiksi hyvinvointia ja itsenäistä suoriutumista tukevista kotikäynneistä sekä vanhusneuvostojen toiminnasta.

Selvityksen tulokset ovat luettavissa seuraavasta raportista:  

Konkreettisia keinoja ikääntyneiden asumistarpeiden tarkasteluun kunnissa

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmassa 2013-2017 toteutettiin esiselvitys tarkastelumallista ikääntyneiden asumistarpeisiin varautumiseksi kunnissa. Esiselvityksen toteutti Owal Group Oy. Tarkastelumalli sisältää neljä osaa:

1. Väestön ikääntyminen ja toimintakyky

2. Ikääntyneiden asumistoiveet ja -tarpeet

3. Rakentamis- ja muutostarpeet sekä

4. Kunnan mahdollisuudet ja keinot.

Tarkatelumalli ohjaa vuoropuheluun ja yhteisen näkemyksen muodostamiseen esimerkiksi kunnan asuntotoimen, sosiaali- ja terveystoimen sekä kaavoituksen kanssa. Malli palvelee erityisesti sellaisia alueita, joihin väestö keskittyy tai joiden maantieteellinen alue laajenee. Tarkastelumalli on kuvattu seuraavassa ympäristöministeriön julkaisusarjassa julkaitussa raportissa:

Raportti esittelee myös ehdotuksen tämän alustavan mallin jatkokehittämiseksi kuntien yhteistyönä.


Vanhusneuvostoilla tärkeä rooli ikääntyneiden asumisen kehittämisessä

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017  järjesti yhteistyössä valtiovarainministeriön Avoimen hallinnon -toiminnon kanssa Vanhusneuvostopäivän 5.4.2017 Helsingissä. Tilaisuuden teemana oli kuntien toiminta ja ennakointi ikääntyneiden kotona asumisen tukemisessa ja elinympäristöjen kehittämisessä sekä vanhusneuvostojen rooli ja tehtävät tässä.  

Tilaisuudessa julkistettiin Vanhusneuvostoselvityksen tulokset ja kuultiin ajankohtaisia uutisia ja tuloksia ohjelman muusta kehittämistyöstä. Lisäksi keskusteltiin yhteisesti siitä, mikä on vanhusneuvostojen rooli ja tehtävät jatkossa ikääntyneiden asumisen ja elinympäristöjen kehittämisessä kunnissa ja maakunnissa ja miten sitä voitaisiin kehittää.

Tilaisuus lähetettiin suorana avoimena nettilähetyksenä. Tilaisuuden videotallenne on katsottavista seuraavasta linkistä:

  • Vanhusneuvostopäivän nettilähetyksen videotallenne, 5.4.2017 klo 10.00-16.15 tästä linkistä

Edellisen kerran Vanhusneuvostopäivä järjestettiin 6.4.2016 Helsingissä. Tapahtumassa käsiteltiin mmm. vanhusneuvostojen roolia kunnallisessa ikääntyneiden arkea ja elinympäristöä koskevassa päätöksenteossa.

Vanhusneuvostopäivä lähetettiin myös suorana verkossa ja on katsottavissa tallenteena seuraavasta linkistä:

Rap-mummona tunnettu Eila Nevanranta kertoo omat vinkkinsä siihen, kuinka ikääntynyt pärjää kotona.

Ikäkoti kuntoon! Sujuvaa arkea myös huomenna -kampanjan videossa joensuulainen Arvo Pölönen kertoo, miten kerrostaloon saa hissin.

Miten remontissa pääsee alkuun? Valtion tukea kotinsa esteettömyyskorjauksiin saanut sotainvalidi Torsten Nyman kertoo.

Kannattaako remontti? Valtion avustusta remontointiin saanut Valio Alaranta kertoo.

Julkaistu 7.11.2014 klo 13.52, päivitetty 5.7.2017 klo 13.39