Ennakointi ja varautuminen

Vanhus ja avustaja kävelyllä

Kuva: Janne Ulvinen, YHA Kuvapankki

Asunnon ja asuinolojen  toimivuuden ja turvallisuuden arviointi hyvissä ajoin ennen vanhuusvuosia tukee kotona asumista ja itsenäistä elämistä sekä pienentää riskejä esimerkiksi tapaturmiin. Omaa kotia ja sen toimivuutta on tärkeä tarkastella itse hyvissä ajoin.

Kunkin henkilön yksilölliset tarpeet ja elämäntilanne vaikuttavat kuitenkin merkittävästi siihen, mikä on hänelle sopiva asumisratkaisu, eikä ikä ole itsessään ratkaiseva tekijä. Keskeistä on asumisen tarpeiden muutosten ennakoiminen riittävän ajoissa ja näihin tarpeisiin varautuminen.

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmassa tuemme varautumista tuottamalla asumiseen liittyvää materiaalia sekä kansalaisille, kunnille että muille alan toimijoille.

Ikäkoti kuntoon! - Sujuvaa arkea myös huomenna

Ikäkoti kuntoon! -kampanjamateriaaleilla herätellään kansalaisia (yli 55-vuotiaat) ja kuntia sekä asunto- ja rakennusalaa varautumaan meitä kaikkia odottavaan tulevaisuuteen. Materiaalit tuotettiin osana kampanjaa, joka käynnistyi 10.9.2014 Kuntamarkkinoilta ja jatkui Lahdessa 13.3.2015 järjestettyihin Raksa -messuihin asti.
 

Ikäkoti kuntoon kampanjan logo

Sähköiset materiaalit

Ikäkoti kuntoon! -radiossa ja videolla

Radio-ohjelmassa haastateltavina olivat Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman ohjelmapäällikkö Sari Hosionaho ja yliarkkitehti Erja Väyrynen ympäristöministeriöstä. Ohjelma oli kuultavissa eri puolella Suomea toimivien kaupallisten radiokanavien kautta tammi-maaliskuussa 2015 sekä seuraavassa linkissä:

Lahden vuoden 2015 Raksa-messujen videohaastattelussa keskustelijoina olivat korjausneuvonnan päällikkö Jukka Laakso Vanhustyön keskusliiton Korjausneuvonnasta ja ohjelmapäällikkö Sari Hosionaho ympäristöministeriöstä:

Tapahtumat

Kampanja näkyi myös Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman yhteistyökumppaneiden omilla verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa (mm. Vanhustyön keskuslitton Korjausneuvonta, ARAEläkeläisliittojen etujärjestö EETU Ry ) sekä mm. seuraavissa eri puolella Suomea järjestetyissä tapahtumissa:

Uutisointia

Ennakointimalli kunnille - tietoa ikääntyneiden asuinalueista

Väestön ikääntymisen aiheuttama yhteiskunnallinen muutos on huomioitava eri mittakaavatasoilla ja kaikilla yhteiskunnan sektoreilla. Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman ja Suomen Ympäristökeskus SYKE:n yhteistyössä toteuttama Ikääntyneet yhdyskuntarakenteessa -selvitys kokoaa tietoa ikääntyneiden asuinalueista ja niiden tarjoamista palveluista.

Selvityksessä kuvataan ikääntyneiden ikäluokkien alueellista sijoittumista rekisteripohjaisten paikkatietoaineistojen avulla. Hanke tuottaa tietoa ikääntyneiden asumisen suomalaisesta kokonaistilanteesta sekä eroista alueiden, kuntien ja erilaisten aluetyyppien välillä. Selvityksessä arvioidaan myös ikääntyneiden ikäluokkien tulevaa alueellista kehitystä vuoteen 2040 asti. Tuloksena syntyy ennakointimalli, josta on hyötyä kuntien asumiseen liittyvässä päätöksenteossa.

Kuntien rooli keskeinen

Turvallinen asuminen omassa kodissa on monen iäkkään toive. Kun arkitoimet sujuvat, tarvitaan palveluja sekä palveluasumista ja laitoshoitoa vähemmän. Siten myös kunnan kannalta on suuri merkitys sillä, että ikääntyneen väestön asumisolot ovat hyvät.

Varautuminen väestön ikärakenteen muutokseen kunnissa

 

Vanhuspalvelulaki (980/2012) velvoittaa kunnat laatimaan suunnitelman ikääntyneen väestön hyvinvoinnin ja itsenäisen suoriutumisen edistämiseksi sekä iäkkäiden tarvitsemien palvelujen järjestämiseksi. Suunnittelussa painotetaan kotona asumista, ja myös asuinolot, liikennepalvelut ja ympäristön esteettömyys ovat osa tätä suunnitelmaa. Tämä edellyttää laajaa yhteistyötä sekä kunnan eri toimialojen (esim. sosiaali- ja terveystoimiala ja asunto-/tekninen toimiala) kesken että muiden tahojen kanssa.

Terveyden ja hyvinvoiniin laitos THL:n seurantatutkimuksen (2014) mukaan suunnitelma ikääntyneen väestön tukemisesksi löytyi 80 prosenttissa tutkimukseen vastanneista kunnista. Näissä kunnissa 2/3 löytyi myös  määrittelyt tarvittavista voimavaroista, vastuista ja yhteistyöstä eri tahojen kanssa.

Kuntien rooli on keskeinen erityisesti palvelujen järjestämisen kannalta. Myös yrityksillä sekä järjestö- ja vapaaehtoistoimijoilla on tärkeä merkitys sekä asuinolojen parantamisessa että asumista tukevien palvelujen ja muun toiminnan tarjonnassa.

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmassa kannustamme kuntia sisällyttämään ikääntyneen väestön asumisen, asuinympäristön ja palvelujen kehittämisen osaksi kuntien strategista suunnittelua. Suunnitelmien toimeenpano on myös tärkeää kytkeä osaksi kunnan talouden sekä maankäytön suunnittelua.

Ikääntyneiden asumiseen ja palveluihin liittyviä strategioita kunnissa ovat lähinnä ikääntymispoliittiset strategiat ja viime aikoina yleistyneet palvelustrategiat, jotka kuvaavat kunnan palveluiden järjestämiseen liittyviä kysymyksiä. Tämän sivun oikealle palastalle olemme koonneet linkkejä kuntien asunto- ja ikääntymispolittisiin strategoihin.

Yhteenveto suurimpien kaupunkien strategisesta varautumisesta

Selvitys kuntien toiminnasta ikääntyneiden kotona asumisen tukemisessa ja elinympäristöjen kehittämisessä

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmassa on käynnissä selvitys kuntien toiminnasta ikääntyneiden kotona asumisen tukemisessa ja elinympäristöjen kehittämisessä. Selvityksen tarkastellaan vanhuspalvelulain toteutumista seuraavassa neljässä teemassa:

1. Strateginen suunnittelu

2. Ikääntyneiden asuntojen ja asuinolojen arviointi huomioiden ennaltaehkäisevä näkökulma

3. Vanhusneuvostojen rooli ja toiminta ikääntyneiden asumiseen ja elinympäristöön liittyvissä kysymyksissä

4. SOTE-uudistus ja sen vaikutukset ikääntyneiden asumisen kehittämiseen.

Selvityksen tulokset valmistuvat lokakuussa 2016 ja tuloksista kerrotaan tällä sivustolla.

Vanhusneuvostoilla tärkeä rooli ikääntyneiden asumisen kehittämisessä

Ympäristöminsiteriön Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017  järjestää yhteistyössä valtiovarainministeriön Avoimen hallinnon -toiminnon kanssa Vanhusneuvostopäivän 5.4.2017 Helsingissä. Tilaisuuden teemana on kuntien toiminta ja ennakointi ikääntyneiden kotona asumisen tukemisessa ja elinympäristöjen kehittämisessä sekä vanhusneuvostojen rooli ja tehtävät tässä.  

Tilaisuudessa julkistetaan Vanhusneuvostoselvityksen tulokset ja kuullaan ajankohtaisia uutisia ja tuloksia ohjelman muusta kehittämistyöstä. Lisäksi keskustellaan yhteisesti siitä, mikä on vanhusneuvostojen rooli ja tehtävät jatkossa ikääntyneiden asumisen ja elinympäristöjen kehittämisessä kunnissa ja maakunnissa ja miten sitä voitaisiin kehittää.

Tilaisuus videoidaan ja sitä on mahdollista seurata suoran avoimen nettilähetyksen kautta seuraavasta osoitteesta:

Edellisen kerran Vanhusneuvostopäivä järjestettiin 6.4.2016 Helsingissä. Tapahtumassa käsiteltiin mmm. vanhusneuvostojen roolia kunnallisessa ikääntyneiden arkea ja elinympäristöä koskevassa päätöksenteossa.

Vanhusneuvostopäivä lähetettiin myös suorana verkossa ja on katsottavissa tallenteena seuraavasta linkistä:

Rap-mummona tunnettu Eila Nevanranta kertoo omat vinkkinsä siihen, kuinka ikääntynyt pärjää kotona.

Ikäkoti kuntoon! Sujuvaa arkea myös huomenna -kampanjan videossa joensuulainen Arvo Pölönen kertoo, miten kerrostaloon saa hissin.

Miten remontissa pääsee alkuun? Valtion tukea kotinsa esteettömyyskorjauksiin saanut sotainvalidi Torsten Nyman kertoo.

Kannattaako remontti? Valtion avustusta remontointiin saanut Valio Alaranta kertoo.

Julkaistu 7.11.2014 klo 13.52, päivitetty 5.4.2017 klo 11.22