Terrafame Oy:n Kaivostoiminnan jatkaminen ja kehittäminen tai vaihtoehtoinen sulkeminen -hanke, Sotkamo

+ Näytä tiedot

Hankkeen yhteystiedot

Hankkeen kuvaus

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto antoi 30.4.2014 päätöksen koskien Talvivaaran kaivokselle 29.3.2007 myönnetyn ympäristö- ja vesitalousluvan muuttamista. Vaasan hallinto-oikeus (VHO) antoi 28.4.2016 päätöksen valituksista koskien kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan lupamääräysten tarkistamista ja uraanin talteenottolaitoksen ympäristölupaa koskevassa ympäristölupa-asiassa. VHO:n päätöksen mukaan toiminnanharjoittajan on haettava uutta lupaa 31.8.2017 mennessä, mikäli se aikoo jatkaa toimintaansa 31.12.2018 jälkeen.

Terrafame Oy:llä on tämän kaivostoiminnan jatkamista, kehittämistä tai mahdollista sulkemista koskevan YVA-menettelyn lisäksi käynnissä myös toinen YVA-menettely, joka käsittelee purkuvesien aiheuttamia välittömiä ja välillisiä vaikutuksia ympäristöön sekä kaivoksen vesienhallintaa mahdollisessa sulkemistilanteessa.

Hankkeen vaihtoehdot:

Vaihtoehto 0 (VE0):

  • Kaivostoiminta jatkuu nykyisellään
  • Malmin louhintaa nostetaan asteittain tasolle 1,5 Mt/kk (18 Mt/v)
  • Uraanin talteenotto käynnistetään vuonna 2019 aiemmin luvitetun kokonaisuuden mukaisesti

Vaihtoehto 1a (VE1a):

  • Malmin louhintamäärä kasvatetaan 15 Mt/a → 18 Mt/a
  • Nikkelin tuotantomääriä kasvatetaan 30 000 t/a → 37 000 t/a
  • Uraanin talteenotto käynnistetään vuonna 2019 aiemmin luvitetun kokonaisuuden mukaisesti

Vaihtoehto 1b (VE1b):

  • Vaihtoehdon VE1a mukainen tuotanto
  • Pasutto ja rikkihappotehdas

Vaihtoehto 2 (VE2):

  • Kaivostoiminta päätetään lopettaa ja kaivos suljetaan hallitusti vaiheittain

Arviointiohjelma

Arviointiohjelma on saapunut 18.11.2016

Arviointiohjelma on ollut nähtävillä mielipiteiden ja lausuntojen esittämistä varten 22.11.2016 − 22.1.2017 välisenä aikana.

Ympäristövaikutusten arviointiohjelman yleisötilaisuus pidettiin 24.11.2016 Sotkamossa. Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat voineet esittää arviointiohjelmasta kirjallisen mielipiteensä 23.1.2017 mennessä.

Kainuun ELY-keskus yhteysviranomaisena antoi kuulemisen jälkeen lausunnon arviointiohjelmasta hankkeesta vastaavalle. Lausunnossa esitettiin yhteenveto annetuista muista lausunnoista ja mielipiteistä.

Julkaistu 22.11.2016 klo 13.50, päivitetty 2.3.2017 klo 10.11