NCC Industry Oy:n Pornaisten maankaatopaikka, Pornainen

+ Näytä tiedot

Hankkeen yhteystiedot

Hankkeen kuvaus

NCC Indystry Oy:llä on Pornaisten kunnan Lahan kylässä toimiva kalliolouhos, jossa harjoitetaan kiviaineksen louhintaa, murskausta ja varastointia.  Tämä ympäristövaikutusten arviointimenettely koskee suunniteltua louhinnan laajentamista Hongankallion alueelle ja alueelle perustettavaa maankaatopaikkaa. Maankaatopaikkatoiminta on suunniteltu aloitettavan kiviainesten ottotoiminnan loppuvaiheessa ja jatkuvan ottotoiminnan päätyttyä. Maa-aineksia si-joitetaan alueelle mahdollisesti osittain samanaikaisesti kiviainesten oton kanssa. Alueelle suunniteltuja toimintoja ovat:

• louhinta ja murskaus Hongankallion alueella

• ylijäämämaiden ja -louheen vastaanotto, käsittely ja loppusijoitus

• betonijätteen ja metsätähteiden vastaanotto ja käsittely

• sulfidisaven vastaanotto ja loppusijoitus

Hanke sijoittuu Pornaisten kunnan länsiosaan Järvenpääntien pohjoispuolelle lähelle Sipoon ja Pornaisten välistä kuntarajaa. Pornaisten kirkonkylä sijoittuu hankkeesta runsaan neljän kilometrin etäisyydelle itään, Sipoon keskusta runsaan 10 kilometrin etäisyydelle etelään ja Järvenpään keskusta noin 10 kilometrin etäisyydelle länteen. Hankealueelle kuljetaan Linsvedintien (146) ja Ukonojantien kautta. Kuljetukset hankealueelle suuntautuvat Järvenpään suunnalta lännestä.

Hankkeen vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan seuraavia hankkeen vaihtoehtoja:

  • Vaihtoehto VE1: Maankaatopaikkatoimintaa ja betonin, louheen sekä puhtaan puujätteen ja metsätähteiden käsittelyä harjoitetaan nykyisellä, alueen eteläosaan sijoittuvalla ottoalueella sekä sen lähiympäristössä. Alustava täyttötilavuus on noin 3,7 miljoonaa kuutiometriä. Hongankallion alueella louhitaan samanaikaisesti maankaatopaikkatoiminnan kanssa.
  • Vaihtoehto VE2: Samat toiminnot kuin vaihtoehdossa VE1, mutta toimintaa harjoitetaan myös VE1:n pohjoispuoleisella alueella. Hongankallion alue louhitaan nykyisen lupahakemuksessa esitetyn suunnitelman mukaisesti, jonka jälkeen alue otetaan maankaatopaikkakäyttöön. Alustava täyttötilavuus on yhteensä noin 6,9 miljoonaa kuutiometriä.

  • Vaihtoehto VE0: Hanketta ei toteuteta. Kiviainekset otetaan loppuun lupien mukaisesti. Alueen maisemointi tapahtuu lupien mukaisesti.

Arviointiohjelma

.

 

 

Julkaistu 16.3.2018 klo 13.00, päivitetty 25.5.2018 klo 10.37

Julkaisija: