Lännenpuolen Lohi Oy:n Loukeenkarin kalankasvattamon laajennushanke, Kustavi

+ Näytä tiedot

Hankkeen yhteystiedot

Hankkeen tavoitteena on olemassa olevan kalankasvatustoiminnan merkittävä laajentaminen nykyisellä sijaintipaikalla Loukeenkarin alueella Kustavin kunnassa. Loukeenkarin olemassa olevalla kasvattamolla on ympäristölupa 300 tonnin vuotuiselle tuotannolle. Kalat kasvatetaan 0,4 kg keskipainosta 1,5-2,0 kg keskipainoon yhden kasvatuskauden aikana. Hanke käsittää verkkoaltaat, ruokinta-automaatit sekä tarvittavat toiminnan valvonnan mahdollistavat rakenteet. Rehuvarastot sijoittuvat maalle, rehua toimitetaan automaatteihin veneellä. Kalankasvattamo toimii kausittain toukokuusta marraskuuhun. Hanke käsittää kirjolohen loppukasvatuksen eikä siihen sisälly kalan talvisäilytystä, poikaskasvatusta tai perkaamotoimintaa. Hankkeessa tukeudutaan em. toiminnoissa Lännenpuolen Lohi Oy:n hallinnassa oleviin kasvattamoihin sekä yhteistyökumppaneiden toimintoihin. Hanke sijoittuu ulkosaaristoon Saaristomeren ja Selkämeren vaihettumisalueelle Kihdin pohjoisosaan ja noin 800 metrin etäisyydelle Ahvenanmaan aluevesirajasta. Hankealueelta etäisyyttä lähimpiin vakituisiin ja vapaa-ajan asuntoihin on useampi kilometri.

Hankkeen toteuttamisvaihtoehdot

Toteutusvaihtoehdot on sijainnin ja volyymin osalta muotoiltu siten, että kalankasvatuksen toimintaketju on kokonaisuudessaan liiketaloudellisesti kannattava. Merikasvatukseen sopivia, toisenlaiseen tekniikkaan perustuvia kasvattamovaihtoehtoja ei toistaiseksi ole olemassa, joten kaikissa toteutusvaihtoehdoissa arvioidaan samanlaista tekniikkaa. Koska sijaintipaikka on sijainninohjaussuunnitelmassa todettu mahdolliseksi alueeksi kalankasvatukselle, ei eri vaihtoehtoja ole lähdetty tarkastelemaan toisten, huonommin toimintaan sopivien alueiden kautta.

Toteutusvaihtoehdot on muodostettu kuormituslähtöisesti perustuen eri kasvatusvolyymien aiheuttamaan kuormitukseen. Kirjolohen teuraskalakasvatuksesta aiheutuva ominaiskuormitus (kuormitus tuotantoyksikköä kohden) on 4,28 g fosforia (P) ja 40,2 g typpeä (N) tuotettua kalakiloa kohti (1. taulukko). Veteen joutuvista ravinteista vain osa on liukoisessa muodossa. Liukoisen typen määräksi voidaan olettaa 36 % ja liukoisen fosforin määräksi 9 %.

1. Toteutusvaihtoehdot

Toteutusvaihtoehto

Ravinnekuormitus

Vuotuinen
lisäkasvu

Nollavaihtoehto (nykyinen toiminta)

1200 kg/a P; 12 000 kg/a N

n. 300 t/a

TV1

3000 kg/a P; 30 000 kg/a N

n. 800 t/a

TV2

4000 kg/a P; 40 000 kg/a N

n. 1000 t/a

TV3

5000 kg/a P; 50 000 kg/a N

n. 1200 t/a


Arviointiohjelma

Nähtävillä:

Arviointiohjelma on nähtävänä 15.10. – 15.11.2018 seuraavasti:
Kustavin kunnanvirasto, os. Keskustie 7, Kustavi

Kustavin kirjasto, os. Keskustie 7, Kustavi
Ahvenanmaan maakuntahallituksen kirjaamo, os. Strandgatan 37, Maarianhamina
Maarianhaminan kaupunginkirjasto, os. Strandgatan 29, Maarianhamina
Brändön kunnankanslia, os. Åva, Ahvenanmaa
Brändön kirjasto, os. Brändöby, Ahvenanmaa 

Mielipiteen esittäminen:

Arviointiohjelmasta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen 15.11.2018 mennessä os. Itsenäisyydenaukio 2, Turku, tai PL 523, 20101 Turku, tai sähköpostitse kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi.

Yleisötilaisuus:

Hanketta ja arviointiohjelmaa esitellään yleisölle perjantaina 2.11.2018 klo 10.30-12.30 Kustavin kunnan valtuustosalissa, os. Keskustie 7, Kustavi


Framlagt till påseende:

Bedömningsprogrammet är framlagt till påseende för allmänheten 15.10 – 15.11.2018 på följande platser:
Kommunkansliet i Gustavs, adress Keskustie 7, Gustavs
Biblioteket i Gustavs, adress Keskustie 7,Gustavs,
Registraturen Ålands landskapstyrelse, adress Strandgatan 37, Mariehamn,
Mariehamns stadsbibliotek, adress Strandgatan 29, Mariehamn
Brändö kommunkansli, adress Åva, Åland
Brändö bibliotek, adress Brändöby, Brändö, Åland.

Framförande av åsikter:

Åsikter och utlåtande om bedömningsprogrammet kan skriftligen tillstäl­las Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland senast 15.11.2018, adress Självständighetsplan 2, 20800 Åbo eller PB 236 20101 Åbo ­­eller per e-post på adress registratur.egentligafinland@ely-centralen.fi

Presentationstillfälle för allmänheten:

Projektet och bedömningsprogrammet presenteras för allmänheten fredagen den 2.11.2018 kl. 10.30-12.30 i fullmäktigesalen i Gustavs, adress Keskustie 7, Gustavs.
 

Arviointiselostus

  • YVA-arviointiselostus
  • Kuulutus arviointiselostuksesta 
  • Lausuntopyyntö arviointiselostuksesta
  • Kuulutus- ja lausuntopyyntö arviointiselostuksesta
  • Mielipidelomake
  • Yhteysviranomaisen lausunto arviointiselostuksesta

 

Tämän sivun lyhytosoite on: www.ymparisto.fi/lannenpuolenlohiYVA

Julkaistu 1.10.2018 klo 12.40, päivitetty 12.10.2018 klo 15.12

Aihealue: