Kotkan biokaasulaitoshanke, Envor Protech Oy, Kotka

+ Näytä tiedot

Hankkeen yhteystiedot

Hankkeen kuvaus

Envor Protech Oy suunnittelee rakentavansa Kotkamills Oy:n Kotkan tehdasalueelle liikennepolttoaineen valmistuslaitoksen sekä tankkausaseman ja valmistumisen jälkeen tulisi operoimaan kyseisen laitoksen toimintaa. Toiminta tulisi perustumaan Kotkamills Oy:n ja Envor Protech Oy:n väliseen pitkäaikaiseen palvelusopimukseen.

Laitoksen suunniteltu valmistumisaika on vuosi 2020, jonka jälkeen tuotantolaitos vastaanottaisi orgaanisesti hajoavia jäte- ja sivutuotejakeita Kotkamills Oy:n tehtaalta. Yrityksen tuotteet ovat kaasu, lämpö/höyry, hiilidioksidi sekä liikennepolttoaine, jota myydään niin tehdaskalustoa varten sekä muille yritys- ja yksityiskäyttäjille. Lisäksi tehdas tuottaa biokaasutuksen sivutuotteena syntyvästä orgaanisesta kiintoaineesta kiinteää polttoainetta, jota voidaan polttaa esim. hakekattiloissa ja teollisuuden rumpu-uuneissa sen hyvän lämpöarvon ansiosta (ligniini). Tavoitteena olisi hyödyntää kiinteä polttoaine tehdasalueella KPA-kattilassa ja/tai tehdasintegraatin ulkopuolella. Hankkeen teknologia perustuu Envor Protech Oy:n kehittämään selluteollisuuteen räätälöityyn biokaasuprosessiin, jota pilotointiin menestyksellä ensimmäistä kertaa Äänekosken Biotuotetehtaan yhteydessä. Kokemukset sellu- ja paperiteollisuuden jätevesilietteiden käsittelystä biokaasuteknologialla ovat olleet erinomaiset ja konseptista ollaan laajalti kiinnostuneita toimialan eri toimijoiden tahoilla. Biokaasuteknologian hyödyntäminen mahdollistaa nykyaikaisen, kiertotalouteen perustuvan energia- ja materiaalinhallinnan infrastruktuurin toteuttamisen sellutehdasympäristössä.

Biokaasulaitoksen toiminta perustuu mädätykseen. Prosessissa jätevesiliete mädätetään ja prosessin lopputuotteena syntyy biometaania, hiilidioksidia ja kiinteää polttoainetta. Laitoksen kaasuntuotto on noin 2,26 milj.m³/a jonka energiamäärä on 14 700 MWh laskettuna n. 11 315 tTS/a kapasiteetilla. Laitoksen käyttöaika on noin 8 760 tuntia/vuosi.

Mädätysprosessissa syntyvä hiilidioksidi erotetaan biokaasusta ja otetaan talteen. Hiilidioksidi voidaan hyödyntää Kotkamills Oy:n prosessissa tai kuljettaa varastokonteissa hyödynnettäväksi muualla.  Biokaasuprosessissa syntyvä mädätysjäännös kuivataan mekaanisesti/termisesti, ja siitä valmistetaan biopolttoainetta, joka hyödynnetään lähtökohtaisesti tehdasalueella. Biopolttoaineen energiamäärä on 35 450 MWh/a ja se korvaa osaltaan myös tehdasalueella käytettäviä fossiilisia polttoaineita (maakaasu).

Mädätysprosessin aikana kiinteässä muodossa oleva typpi muuttuu liukoiseeen muotoon ja poistuu rejektiveden mukana prosessista. Rejektivesi johdetaan takaisin Kotkamills Oy:n jätevedenpuhdistamolle, missä siinä oleva typpi korvaa suoraan jätevedenpuhdistusprosessissa käytettäviä kemikaaleja.

Arvioitavat vaihtoehdot

  • Hankkeella on yksi toteutusvaihtoehto (VE1), jossa tarkastellaan uuden biokaasulaitoksen rakentamista Kotkamills Oy:n tehdasalueelle.
  • Lisäksi YVA-menettelyssä tarkastellaan nollavaihtoehtoa (VE0), jossa hanketta ei toteuteta.

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma saapunut 5.7.2018

Arviointiohjelman sähköinen versio, Envor Protech Oy, Kotka (pdf, 9 MB)

Kuulutus arviointiohjelmasta (pdf, 80 kB)

Arviointiohjelma on nähtävillä

  • Kotkan kaupungintalolla kirjaamossa, Kustaankatu 2
  • Kotkan kaupunginkirjastossa, Kirkkokatu 24
  • Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa, Salpausselänkatu 22, Kouvola

Arviointiohjelmaa ja hanketta käsittelevä yleisötilaisuus pidetään tiistaina 14.8.2018 klo 18.00 alkaen Kotkamills Oy:n Jugend-talossa osoitteessa Gutzeitintie 1, Kotka.

Arviointiohjelmaa koskevat lausunnot ja mielipiteet tulee esittää Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle 20.9.2018 mennessä sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo.kaakkois-suomi@ely-keskus.fi

Käytettävyyden vuoksi lausunto pyydetään toimittamaan ensisijaisesti odt-, rtf- tai doc-tiedostomuodossa tai vaihtoehtoisesti pdf-tiedostona, joista tekstiä voidaan siirtää yhteysviranomaisen lausuntoon.

Postitse lausunnot voi toimittaa osoitteeseen Kaakkois-Suomen ELY-keskus, PL 1041, 45101 Kouvola

Julkaistu 19.7.2018 klo 11.18, päivitetty 19.7.2018 klo 12.40