Kokkolan litiumkemiantehdas, Kokkola

+ Näytä tiedot

Hankkeen yhteystiedot

Hankkeen kuvaus

YVA-menettely koskee Kokkolan suurteollisuusalueelle sijoittuvaa Keliber Oy:n kemianlaitoshanketta. Hankkeen ympäristövaikutukset arvioidaan ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain mukaisessa menettelyssä. Hankevastaava on toimittanut Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) ympäristövaikutusten arviointiohjelman eli suunnitelman tarvittavista selvityksistä ja arviointimenettelyn järjestämisestä.

Keliber Oy on suomalainen litiummalmin (spodumeeni) louhintaan, rikastukseen ja litiumkarbonaatin tuotantoon erikoistunut kaivosyhtiö. Jalostettava malmi louhitaan yhtiön Keski-Pohjanmaan litiumprovinssin alueella sijaitsevilta louhoksilta vuosittain noin 600 000 tonnia. Louhittu malmi kuljetetaan yhtiön Kaustisen kunnan Kalaveden alueella sijaitsevalle rikastamolle rikastettavaksi. Rikastamolla muodostuva spodumeenirikaste on suunniteltu kuljetettavaksi Kokkolaan rakennettavalle kemianlaitokselle jatkojalostettavaksi.

 

Hankkeen vaihtoehdot

Tarkasteltavana on niin kutsutun nollavaihtoehdon lisäksi kolme varsinaista toteutusvaihtoehtoa. Toteutusvaihtoehdot eroavat analsiimin eli liuotusjäännöksen sijoittamisen osalta toisistaan. Analsiimia arvioidaan muodostuvan noin 130 000 tonnia vuosittain.

Vaihtoehto 0: Kemianlaitos ei sijoitu Kokkolaan. Kemianlaitos sijoitetaan Kaustiselle Kalaveden rikastamon yhteyteen ja vaikutukset arvioidaan rikastamon YVA-menettelyssä.

Vaihtoehto 1: Kemianlaitos sijoittuu Kokkolaan ja sivutuotteena muodostuva analsiimi hyödynnetään satamarakenteissa.

Vaihtoehto 2: Kemianlaitos sijoittuu Kokkolaan ja analsiimi hyödynnetään kenttärakenteissa

Vaihtoehto 3: Kemianlaitos sijoittuu Kokkolaan ja analsiimi kuljetetaan ja läjitetään Kalavedelle.

Arviointiohjelma

Kuulutus ja arviointiohjelma hankkeen vaikutusten arvioinnista ovat nähtävillä 15.1.2018 – 13.2.2018

  • Kokkolan kaupungin virallisella sähköisellä ilmoitustaululla (www.kokkola.fi).

Yleisötilaisuus

Arviointiohjelmaa koskeva yleisötilaisuus pidetään tiistaina 16.1.2018 klo 18 Ykspihlajan Toimitalolla osoitteessa Satamakatu 40, Kokkola. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.30.

Mielipiteen esittäminen

Kaikki asiasta kiinnostuneet voivat esittää arviointiohjelmasta mielipiteensä. Kirjalliset kannanotot on toimitettava viimeistään 13.2.2018 osoitteeseen: Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 262, 65101 VAASA tai sähköpostitse osoitteeseen: kirjaamo.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi

Julkaistu 9.1.2018 klo 14.46, päivitetty 12.1.2018 klo 9.54