Keliber Oy, Kalaveden tuotantolaitos (rikastamo), Kaustinen

+ Näytä tiedot

Hankkeen yhteystiedot

Hankkeen kuvaus

Keliber Oy on suomalainen litiummalmin louhintaan, rikastukseen ja litiumkarbonaatin tuotantoon erikoistunut yhtiö. Yhtiön tavoitteena on rikastaa ja jalostaa yhtiön Kaustisen Kalaveden kylään suunnitellulla Kalaveden tuotantolaitoksella yhtiön louhoksilta louhittavaa malmia 600 000 tonnia vuodessa. Ennen rikastusta malmi murskataan, siitä erotetaan sivukiviaines optisella sorttauksella tai/ja magneettierotuksella ja murske jauhetaan. Rikastus Kalaveden tuotantolaitoksella perustuu painovoimaerotteluun ja vaahdottamiseen. Rikastusprosessin tuotteita ovat spodumeenirikaste sekä niobitantaalirikaste ja kvartsi-maasälpärikaste. Spodumeenirikasteen kiderakenne muutetaan korkeassa lämpötilassa alfaspodumeenista betaspodumeeniksi, mikä liuotetaan ja liuoksesta saostetaan lopullinen tuote, litiumkarbonaatti. Malmista valmistetaan spodumeenirikastetta noin 150 000 t/a. Kalaveden tuotantolaitoksen suunniteltu litiumkarbonaatin tuotantokapasiteetti on 12 000 t/a. Litiumkarbonaattia käytetään raaka-aineena mm. akkuteollisuudessa. Prosessissa muodostuu prosessipoisteita ja mahdollisesti tuotteistettavia sivuvirtoja, jotka varastoidaan tuotantolaitoksen välittömään läheisyyteen rakennettavalle allasalueelle.

Keliber Oy:llä on voimassa oleva Länsi-Suomen ympäristölupaviraston 30.11.2006 myöntämä ympäristönsuojelulain (86/2000) mukainen ympäristölupa litiumin tuotantolaitokselle Kalaveden alueelle. Suunnitellun tuotantolaitoshankkeen myötä yhtiö tulee hakemaan uutta ympäristölupaa.

Keliber Oy on aiemmin jättänyt Keski-Pohjanmaan litiumprovinssin alueella sijaitsevien Outoveden, Leviäkankaan, Syväjärven, Rapasaaren ja Läntän esiintymien hyödyntämisestä YVA-ohjelman. Yhteysviranomaisen (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen) lausunto arviointiohjelmasta on annettu 14.5.2014.

Hankkeen vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan seuraavia hankkeen vaihtoehtoja:

Vaihtoehto 0, VE0: Tuotantolaitosta ei rakenneta Kalaveden alueelle. Keliberin louhostoiminta ja malmituotanto kuitenkin käynnistyvät yhtiön satelliittilouhoksilla. Suurin osa Kalaveden hankealueesta säilyy nykytilassaan pääsääntöisesti metsätalousalueina ja suoalueina. Toiminta alueella on lähinnä metsätaloutta ja virkistyskäyttöä.

Vaihtoehto 1, VE1: Vaihtoehdossa VE1 tuotantolaitosalue rakennetaan tarvittavine laitoksineen Kalavedelle. Tuotantolaitoksella vastaanotetaan ja rikastetaan malmia 600 000 t/a. Raakavesi tuotantolaitokselle otetaan joko Vissavedestä tai Perhonjoesta. Rikastus-prosessissa muodostuva rikastushiekka läjitetään rikastushiekka-altaille ns. allasvarastointina, joissa rikastushiekasta erotetaan vesi, joka ohjataan puhdistusprosessien jälkeen takaisin rikastamon vesikiertoon.

Vaihtoehto 2, VE2: Toteutusvaihtoehto VE2 poikkeaa toteutusvaihtoehdosta VE1 ainoastaan rikastushiekan käsittelyn osalta. Vaihtoehdossa VE2 tuotantolaitos rakennetaan tarvittavine laitoksineen Kalavedelle, rikastettavan malmin määrä on 600 000 t/a ja raakavesi tuotantolaitokselle otetaan joko Vissavedestä tai Perhonjoesta. Vaihtoehdossa VE2 rikastushiekka ja muut poisteet käsitellään siten, että materiaalista tulee kuivempaa ja läjitys on mahdollista tehdä kuivaläjityksenä (dry stacking) allasalueelle.

Arviointiohjelma

Kuulutus ja arviointiohjelman paperiversio on 7.2.-8.3.2017 nähtävillä

  • Kaustisen kunnassa, Kappelintie 13, Kaustinen
  • Kruunypyyn kunnassa, Säbråvägen 2, Kruunupyy
  • Kokkolan kaupungissa, Kokkolan kaupungintalolla, Kauppatori 5, Kokkola

Kuulutus ja arviointiohjelma ovat nähtävillä kuulutusajan myös:

  • Kaustisen kirjasto, Kappelintie 13, Kaustinen
  • Kruunupyyn kirjasto, kirkkotie 6, Kruunupyy
  • Kokkolan kaupunginkirjasto/pääkirjasto, Isokatu 3, Kokkola.

Yleisötilaisuus

Arviointiohjelmaa koskeva kaikille avoin yleisötilaisuus pidetään torstaina 9.2.2017 klo 18.00 Kansantaiteeneskus Oy:llä, osoitteessa Jyväskyläntie 3, 69600 Kaustinen.

Mielipiteen esittäminen

Arviointiohjelmasta voi esittää kirjallisia mielipiteitä ja lausuntoja viimeistään 8.3.2017 klo 16:00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi tai osoitteeseen Etelä-ELY-keskus, PL 77, 67101 Kokkola. Lausunnot ja mielipiteet pyydetään toimittamaan myös word-tiedostona ja viittaamaan niissä diaarinumeroon EPOELY/201/2017.

Julkaistu 20.1.2017 klo 13.30, päivitetty 29.8.2017 klo 13.29