Kaasuvarastohanke, Hamina

+ Näytä tiedot

Hankkeen yhteystiedot

Hankkeen kuvaus

Hankeen tavoitteena on rakentaa Haminan satamaan maanalainen kalliovarasto, joka on kokonaistilavuudeltaan noin 200 000 m3. Varasto koostuu useammasta erillisestä osasta, joissa voidaan varastoida palavia nesteitä ja kaasuja. Varastoluolat sijaitsevat 150 metriä merenpinnan alapuolella. Ensimmäisessä vaiheessa varastoitavina tuotteina ovat propaani ja butaani sekä niiden seokset. Lisäksi hankkeessa varaudutaan naftan, dieselin ja bensiinin varastointiin. Varastoitavat tuotteet tuodaan satamaan pääasiallisesti rautatiekuljetuksina ja kuljetetaan eteenpäin säiliölaivoilla. Varaston läpi arvioidaan kulkevan palavia nesteitä kaikkiaan 500 000 tonnia vuodessa. Määrä vastaa noin 2-4 säiliölaivaa kuukaudessa.

Hanke käsittää kokonaisuudessa kalliovaraston louhinnan ja siitä muodostuvan louheen murskauksen sekä aiemmin mainittujen palavien nesteiden ja kaasujen varastoinnin. Hankkeeseen liittyy kalliovarastojen lisäksi junanpurkupaikat sekä jäähdytyin ja siirtoputkistot Ö3-laiturille laivojen lastausta varten. Putkilinjat toteutetaan olemassa olevia reittejä hyödyntäen. Lisäksi tontille rakennetaan huoltorakennus, sähkökeskus ja mahdollisesti soihtu.

Arvioitavat vaihtoehdot

Tarkasteltavat hankevaihtoehdot ovat hankeen toteuttaminen suunnitelmien mukaisesti sekä vertailuvaihtoehtona (0-vaihtoehto) hankkeen toteuttamatta jättäminen. Maanpäälliset varastosäiliöt eivät ole turvallisuuden kannalta realistinen toteutusvaihtoehto.

Vaihtoehto 1: Kaasuvarastoluolaston rakentaminen. Varastoluolien koko 4 x 50 000 m3.

Vaihtoehto 0: Hankkeen toteuttamatta jättäminen.

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVA-ohjelma) saapunut xx.3.2018

  • YVA-ohjelman sähköinen versio (tulossa myöhemmin)
  • Kuulutus arviointiohjelmasta (tulossa myöhemmin)

YVA-ohjelma on nähtävillä

  • Haminan kaupungintalolla, Puistokatu 2
  • Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa, Salpausselänkatu 22

YVA-ohjelmaa ja hanketta käsittelevä yleisötilaisuus pidetään xx.x.2018 klo. 17.30 alkaen Vehkalahtisalissa, Ruissalontie 8.

YVA-ohjelmaa koskevat lausunnot ja mielipiteet tulee esittää Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle x.x.2018 mennessä sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo.kaakkois-suomi@ely-keskus.fi tai postitse osoitteeseen Kaakkois-Suomen ELY-keskus, PL 1041, 45101 Kouvola

Julkaistu 27.2.2018 klo 10.39, päivitetty 13.3.2018 klo 16.25