Rekisteröintimenettely

Ajankohtaista

Ympäristöasioiden lupapalvelu

18.5.2017 on julkaistu ympäristöasioiden lupapalvelu, jolla voi hakea sähköisesti vesi- ja ympäristölupaa valtion lupaviranomaisina toimivilta aluehallintovirastoilta. Ympäristöasioiden lupapalvelun pilottitoimialoina toimivat turvetuotanto, eläinsuojat ja vesistöjen alituksia koskevat vesitaloushankkeet. Näille aloille palvelusta löytyy räätälöidyt hakemukset, joiden täyttämiseen on luotu toimialakohtaiset ohjeet. Muiden kuin edellä mainittujen toimialojen osalta palvelussa voidaan toistaiseksi käyttää soveltavasti laajasisältöisiä yleisiä ympäristölupa- ja vesitalouslupahakemuksia.

Rekisteröitäviä toimintoja ovat suurin osa polttoaineteholtaan alle 50 MW:n energiantuotantolaitoksista, nestemäisten polttoaineiden jakeluasemista ja asfalttiasemista. Lisäksi ympäristönsuojelulain liitteessä 2 mainitut kemialliset pesulat ja orgaanisia liuottimia käyttävät toiminnat on rekisteröitävä.

Rekisteröinti on luonteeltaan kirjaamistoimenpide, jossa ei tehdä hallinnollista päätöstä eikä anneta määräyksiä. Toiminta voidaan aloittaa, kun kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on rekisteröinyt toiminnan tai ilmoituksen jättämisestä on kulunut 90 päivää. Toiminnanharjoittajalle lähetetään tieto rekisteröinnistä. Rekisteröinnistä peritään maksu.

Menettelyn piiriin kuuluvien laitosten tulee tehdä rekisteröinti-ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään 90 päivää ennen toiminnan aloittamista.

Viranomaisella on oikeus pyytää toiminnanharjoittajaa täydentämään ilmoitusta rekisteröintiedellytysten täyttymisen arvioimiseksi. Täydennystä voi kuitenkin pyytää vain niistä asioista, jotka toimialakohtaisissa asetuksissa edellytetään selvitettäväksi.

Jos viranomainen saa asian ratkaistua ennen 90 päivän aikarajan umpeutumista, voidaan rekisteröinti tehdä ja toiminta aloittaa välittömästi.

Polttoaineteholtaan alle 50 MW:n energiantuotantoyksiköitä, nestemäisten polttoaineiden jakeluasemia ja asfalttiasemia koskevissa valtioneuvoston asetuksissa on säädetty rekisteröinti-ilmoituksen pakollisista sisällöllisistä vaatimuksista.

Rekisteröitävän toiminnan on noudatettava toimialakohtaisessa asetuksessa säädettyjä vaatimuksia. Toimialakohtaisten asetusten tarkoituksena on sekä yhtenäistää toimialakohtaisia ympäristönsuojeluvaatimuksia että parantaa niiden ennakoitavuutta.

Viranomainen varmistaa toiminnan valvonnalla, että toiminnassa noudatetaan toimialakohtaisen asetuksen vaatimuksia.

Asian nopeaa käsittelyä viranomaisessa edesauttaa selkeä ja mahdollisimman täydellinen rekisteröinti-ilmoitus.

Milloin toimintaa ei voi rekisteröidä?

Rekisteröinti ei ole mahdollista, jos

  • toiminta sijaitsee tärkeällä tai muulla vedenhankintakäyttöön soveltuvalla pohjavesialueella
  • toiminnasta aiheutuu vesistön pilaantumista (vesilaki 3 luku)
  • jätevesien johtamisesta aiheutuu ojan, lähteen tai vesilain 1 luvun 3 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitetun noron pilaantumista
  • toiminnasta aiheutuu kohtuutonta rasitusta naapurustolle (laki eräistä naapuruussuhteista 17 § 1 momentti)
  • toiminta on osa direktiivilaitoksen toimintaa.

Jos jokin edellä luetelluista seikoista pitää paikkansa, toiminnalle on haettava ympäristölupa. Jakeluaseman sijoituspaikan soveltuvuus asemakaavaan nähden on aikanaan tutkittu jo rakennusvaiheessa (olemassa olevat) tai tutkitaan rakennusluvan yhteydessä (uudet), joten kaavanmukaisuutta ei ole tarpeen tarkastella enää erikseen rekisteröitäessä toiminta ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. 

Miten toimia, jos toiminnalla on voimassaoleva ympäristölupa?

Ympäristönsuojelulain liitteessä 2 mainittu rekisteröitävä toiminta, jolla on voimassa oleva ympäristölupa, rekisteröidään silloin kun ympäristölupa raukeaa. Luvan raukeamisajankohta on määritelty ympäristönsuojelulain 231 §:ssä. Pääsääntöisesti lupa raukeaa silloin, kun toimintaa koskeva valtioneuvoston asetus tulee sovellettavaksi. Alle 50 megawatin energiantuotantoyksiköiden ympäristönsuojeluvaatimuksia koskeva asetus 750/2013 ja asfalttiasemien ympäristönsuojeluvaatimuksia koskeva asetus 846/2012 tulevat sovellettaviksi viimeistään 1.1.2018. Nestemäisten polttoaineiden jakeluasemien ympäristönsuojeluvaatimuksia koskeva asetus 444/2010 tulee sovellettavaksi viimeistään 1.1.2020.

Jos rekisteröitävä toiminta kuitenkin liittyy jonkun muun ympäristöluvanvaraisen laitoksen toimintaan, raukeaa ympäristölupa rekisteröitävän toiminnan osalta vasta silloin, kun toiminnan olennaiseen muuttamiseen on haettava ympäristölupaa ympäristönsuojelulain 29 §:n perusteella tai kun ympäristölupaa on tarpeen muuttaa 89 §:n perusteella. Näissäkin tapauksissa toiminnassa on noudatettava edellä mainittuja valtioneuvoston asetuksia siitä lähtien, kun asetukset tulevat viimeistään sovellettaviksi.

Ympäristöluvan rauetessa kunnan ympäristönsuojeluviranomainen rekisteröi toiminnan viran puolesta, jos hänellä on käytettävissään riittävät tiedot toiminnasta ja jos rekisteröinnin edellytykset täyttyvät. Lupapäätöksen ym. tiedot rekisteröitävästä toiminnasta saattavat kuitenkin olla vanhentuneita tai muuten puutteellisia, jolloin viranomainen voi tarvittaessa pyytää tarkennuksia esimerkiksi rekisteröinti-ilmoituksella. Rekisteröinnistä ilmoitetaan toiminnanharjoittajalle.

Rekisteröinti-ilmoituksen tekeminen

Ilmoitus tehdään valtion ympäristöhallinnon lomakkeilla, jotka löytyvät vasemman palstan kautta toimialoittain.

Ilmoitus toimitetaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ilmoituksen käsittelystä peritään maksu, jonka perusteet määrätään kunnan hyväksymässä taksassa.

Viranomainen toimittaa tiedon rekisteröinnistä toiminnanharjoittajalle.

 

 

Julkaistu 22.5.2013 klo 15.21, päivitetty 23.5.2017 klo 9.53