Rekisteröintimenettely

Ajankohtaista

Ympäristöasioiden lupapalvelu

18.5.2017 on julkaistu ympäristöasioiden lupapalvelu, jolla voi hakea sähköisesti vesi- ja ympäristölupaa valtion lupaviranomaisina toimivilta aluehallintovirastoilta. Ympäristöasioiden lupapalvelun pilottitoimialoina toimivat turvetuotanto, eläinsuojat ja vesistöjen alituksia koskevat vesitaloushankkeet. Näille aloille palvelusta löytyy räätälöidyt hakemukset, joiden täyttämiseen on luotu toimialakohtaiset ohjeet. Muiden kuin edellä mainittujen toimialojen osalta palvelussa voidaan toistaiseksi käyttää soveltavasti laajasisältöisiä yleisiä ympäristölupa- ja vesitalouslupahakemuksia.

Rekisteröitäviä toimintoja ovat ympäristönsuojelulain liitteessä 2 mainitut polttoaineteholtaan alle 50 MW:n energiantuotantolaitokset, nestemäisten polttoaineiden jakeluasemat, asfalttiasemat, kemialliset pesulat ja orgaanisia liuottimia käyttävät toiminnat. Lisäksi lain liitteen 2 kohdassa 8 mainitut kiinteät betoniasemat ja betonituotetehtaat voidaan rekisteröidä, kun niitä koskeva valtioneuvoston asetus ympäristönsuojeluvaatimuksista on saatu valmiiksi ja hyväksytty valtioneuvostossa.

Rekisteröinti-ilmoitus on tehtävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään:

  • 30 päivää ennen toiminnan aloittamista, jos kyseessä on polttoaineteholtaan alle 50 MW:n energiantuotantolaitos (keskisuuri energiantuotantolaitos)
  • 90 päivää ennen toiminnan aloittamista, jos kyseessä on muu rekisteröitävä toiminta (1.1.2019 alkaen kyseisten toimintojen rekisteröinnin määräaika on 60 päivää).

Rekisteröinti on luonteeltaan kirjaamistoimenpide, jossa ei tehdä hallinnollista päätöstä eikä anneta määräyksiä.  Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on rekisteröitävä toiminta edellä säädetyssä määräajassa. Toiminta voidaan aloittaa, kun se on rekisteröity. Viranomaisen tulee ilmoittaa toiminnan rekisteröinnistä viipymättä toiminnanharjoittajalle.

Asfalttiasemien, keskisuurten energiantuotantolaitosten ja polttonesteiden jakeluasemien rekisteröinti-ilmoitusten sisältövaatimuksista on säädetty niitä koskevissa toimialakohtaisissa valtioneuvoston asetuksissa. Jos rekisteröinti-ilmoitus on puutteellinen, on kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen pyydettävä toiminnanharjoittajaa täydentämään sitä. Tällöin rekisteröinnin määräaika lasketaan siitä päivästä, jolloin rekisteröinti-ilmoituksessa on esitetty toimialakohtaisessa asetuksessa edellytetyt tiedot.

Rekisteröitävän toiminnan on noudatettava toimialakohtaisessa asetuksessa säädettyjä vaatimuksia. Toimialakohtaisten asetusten tarkoituksena on sekä yhtenäistää toiminnalta edellytettäviä ympäristönsuojeluvaatimuksia että parantaa niiden ennakoitavuutta.

Viranomainen varmistaa toiminnan valvonnalla, että toiminnassa noudatetaan toimialakohtaisen asetuksen vaatimuksia.

Asian nopeaa käsittelyä viranomaisessa edesauttaa selkeä ja mahdollisimman täydellinen rekisteröinti-ilmoitus.

Milloin toimintaa ei voi rekisteröidä?

Rekisteröinti ei ole mahdollista, jos

  • toiminta sijaitsee tärkeällä tai muulla vedenhankintakäyttöön soveltuvalla pohjavesialueella
  • toiminnasta aiheutuu vesistön pilaantumista (vesilaki 3 luku)
  • jätevesien johtamisesta aiheutuu ojan, lähteen tai vesilain 1 luvun 3 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitetun noron pilaantumista
  • toiminnasta aiheutuu kohtuutonta rasitusta naapurustolle (laki eräistä naapuruussuhteista 17 § 1 momentti)
  • toiminta on osa direktiivilaitoksen toimintaa.

Jos jokin edellä luetelluista seikoista pitää paikkansa, toiminnalle on haettava ympäristölupa.

Toiminnan sijoituspaikan soveltuvuus asemakaavaan nähden on aikanaan tutkittu jo rakennusvaiheessa (olemassa olevat) tai tutkitaan rakennusluvan yhteydessä (uudet), joten kaavanmukaisuutta ei ole tarpeen tarkastella enää erikseen rekisteröitäessä toiminta ympäristönsuojelun tietojärjestelmään.

Miten toimia, jos toiminnalla on voimassaoleva ympäristölupa?

Ympäristönsuojelulain liitteessä 2 mainittu rekisteröitävä toiminta, jolla on voimassa oleva ympäristölupa, rekisteröidään silloin kun ympäristölupa raukeaa. Luvan raukeamisajankohta on määritelty ympäristönsuojelulain 231 §:ssä. Pääsääntöisesti lupa raukeaa silloin, kun toimintaa koskeva valtioneuvoston asetus tulee sovellettavaksi. Asfalttiasemien ympäristönsuojeluvaatimuksia koskeva asetus 846/2012 sekä keskisuurten energiantuotantoyksiköiden ja -laitosten ympäristönsuojeluvaatimuksia koskeva asetus 1065/2017 ovat tulleet sovellettaviksi viimeistään 1.1.2018. Polttonesteiden jakeluasemien ympäristönsuojeluvaatimuksia koskeva asetus 444/2010 tulee sovellettavaksi viimeistään 1.1.2020.

Jos rekisteröitävä toiminta kuitenkin liittyy (kiinteä tekninen ja toiminnallinen yhteys) sellaisen ympäristöluvanvaraisen laitoksen toimintaan, joka ei ole direktiivilaitos, raukeaa ympäristölupa rekisteröitävän toiminnan osalta vasta silloin, kun toiminnan olennaiseen muuttamiseen on haettava ympäristölupaa ympäristönsuojelulain 29 §:n perusteella tai kun ympäristölupaa on tarpeen muuttaa 89 §:n perusteella. Näissäkin tapauksissa toiminnassa on noudatettava edellä mainittuja valtioneuvoston asetuksia siitä lähtien, kun asetukset tulevat viimeistään sovellettaviksi.

Ympäristöluvan rauetessa lähtökohtana on, että kunnan ympäristönsuojeluviranomainen rekisteröi toiminnan viran puolesta. Lupapäätöksen ym. tiedot rekisteröitävästä toiminnasta saattavat kuitenkin olla vanhentuneita tai muuten puutteellisia, jolloin viranomainen voi tarvittaessa pyytää toiminnanharjoittajalta tarkennuksia esimerkiksi rekisteröinti-ilmoituksella. Rekisteröinnistä ilmoitetaan toiminnanharjoittajalle.

Rekisteröinti-ilmoituksen tekeminen

Ilmoitus tehdään valtion ympäristöhallinnon lomakkeilla, jotka löytyvät vasemman palstan kautta toimialoittain.

Ilmoitus toimitetaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ilmoituksen käsittelystä peritään maksu, jonka perusteet määrätään kunnan hyväksymässä taksassa.

Viranomainen toimittaa tiedon rekisteröinnistä toiminnanharjoittajalle.

 

 

Julkaistu 22.5.2013 klo 15.21, päivitetty 1.2.2018 klo 11.30