Orgaanisia liuottimia käyttävä toiminta

Valtioneuvoston asetuksen eräiden orgaanisia liuottimia käyttävien toimintojen ja laitosten ilmaan johdettavien päästöjen rajoittamisesta (64/2015) tavoitteena on vähentää ns. VOC-päästöjä (Volatile Organic Compounds). Ne ovat haitaksi terveydelle ja aiheuttavat alailmakehän otsonipitoisuuden kohoamista.

Ympäristönsuojelulain (527/2014) liitteen 2 mukaisesti seuraavat orgaanisia liuottimia käyttävät toiminnat on ilmoitettava ympäristönsuojelun tietojärjestelmään rekisteröintiä varten:

  • ajoneuvojen alkuperäinen maalaus sekä tuotantolaitoksessa että sen ulkopuolella, kun orgaanisten liuottimien kulutus on enintään 10 tonnia vuodessa
  • muu pintojen puhdistus kuin puhdistus orgaanisilla liuottimilla, jotka sisältävät vaaralausekkeella H340, H341, H350, H350i, H351, H360D tai H360F merkittyjä aineita ja seoksia, kun liuottimien kulutus on yli 2 tonnia ja enintään 10 tonnia vuodessa
  • muu pinnoitus kuin puupintojen maalaus, mukaan lukien metallin, muovin, tekstiilien, folion ja paperin pinnoitus tai maalaus, kun orgaanisten liuottimien kulutus on yli 5 ja enintään 10 tonnia vuodessa
  • lankalakkaus, kun orgaanisten liuottimien kulutus on yli 5 ja enintään 10 tonnia vuodessa
  • jalkineiden valmistus, kun orgaanisten liuottimien kulutus on yli 5 ja enintään 10 tonnia vuodessa
  • puun ja muovin laminointi, kun orgaanisten liuottimien kulutus on yli 5 ja enintään 10 tonnia vuodessa
  • liimaus, kun orgaanisten liuottimien kulutus on yli 5 ja enintään 10 tonnia vuodessa.
  • kemiallinen pesula, jos toiminnassa käytetään sellaisia pesulatoimintaan tarkoitettuja laitteita ja järjestelmiä, joista ei pääse päästöjä ilmaan eikä veteen ja toiminnassa syntyvät jätteet luovutetaan jätelain 29 §:n mukaisesti käsiteltäväksi.

Mikäli orgaanisten liuottimien vuosikulutus on suurempi kuin edellä, toiminnalle on haettava ympäristölupa. Myös sellaisen toiminnan, jossa pintojen puhdistukseen käytetään vaaralausekkeella H340, H341, H350, H350i, H351, H360D tai H360F merkittyjä aineita ja seoksia yli 1 tonni vuodessa, on haettava ympäristölupa. Tällöin erillistä rekisteröinti-ilmoitusta ympäristönsuojelun tietojärjestelmään ei tarvitse tehdä.

Ilmoitus tehdään alla olevasta linkistä saatavalla lomakkeella. Ilmoitus voidaan myös laatia vapaamuotoisesti siten, että siitä ilmenee lomakkeella pyydetyt tiedot.

Ilmoituslomake ja ohjeet

Julkaistu 14.8.2013 klo 15.37, päivitetty 6.6.2016 klo 13.44