Ympäristölupien valvonta

Ympäristöluvan tarvitsevaa toimintaa valvotaan koko elinkaaren ajan. Valvonnasta vastaavat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) ja kunnan ympäristösuojeluviranomaiset. Ne seuraavat lupamääräysten, kuten päästörajojen noudattamista.

Valvontasuunnitelma ohjaa toimintaa

ELY-keskukset laativat ympäristölupien valvontasuunnitelman omalla alueelleen. Siinä kuvataan alueen erityispiirteet ja valvonnan tarpeet sekä valvonnan resurssit ja tavoitteet. Suunnitelmassa on myös kuvaus alueellisesta valvontaan liittyvästä yhteistyöstä.

Myös kunnat voivat halutessaan laatia valvontasuunnitelman, mutta laki ei sitä edellytä ennen vuotta 2017.

Vuosittain laadittavassa valvontaohjeessa on luettelo kunakin vuonna tehtävistä määräaikaistarkastuksista ympäristöluvanvaraisiin tehtäviin. Määräaikaistarkastukset ovat maksullisia.

Laitokset raportoivat valvonnasta vastaaville

Laitosten on raportoitava määräajoin laitoksen päästöistä ja toiminnasta. Jos laitoksella tapahtuu häiriöitä tai lyhytaikaiset päästöraja-arvot ylittyvät, laitos on velvoitettu lähettämään raportin valvontaviranomaiselle välittömästi.

Valvontatarkastuksia tehdään valvontaluokan mukaisesti

Kaikki laitokset tarkastetaan määräajoin. ELY-keskusten valvomat laitokset on jaettu neljään valvontaluokkaan tarvittavan tarkastustiheyden perusteella.

  • valvontaluokka 1. vähintään kerran vuodessa tarkastettavat
  • valvontaluokka 2. vähintään kerran kahdessa vuodessa tarkastettavat
  • valvontaluokka 3. vähintään kerran kolmessa vuodessa tarkastettavat
  • valvontaluokka 4. määräaikaistarkastus otantaperusteisesti kerran lupakaudessa, kuitenkin vähintään kerran 5-10 vuodessa

Tarkastuskäyntejä tehdään myös kansalaisten ilmoitusten perusteella ja häiriötilanteissa. Kaikista tarkastuskäynneistä tehdään raportti Valvonta- ja kuormitustietojärjestelmään (VAHTI).

Tarkastuksissa selvitetään esimerkiksi, onko päästöjä seurattu lupamääräysten mukaisesti. Jos luvassa ei ole määritelty päästöraja-arvoja, keskitytään selvittämään, toimiiko laitos luvassa kuvatulla tavalla. Lisäksi tarkastetaan, onko laitoksella suunnitteilla toimenpiteitä, jotka voisivat edellyttää uuden luvan hakemista.

Ympäristöministeriö kehittää ja ohjaa

Ympäristöministeriö kehittää ja ohjeistaa ympäristölupien valvontaa. Uusi valvontaohje julkaistiin vuonna 2016.

Alueellista tietoa, valitse ELY-keskus

Ympäristölupien valvonta - Kainuu

Yleistä valvonnasta

Kainuun ELY-keskuksen alue on harvaanasuttua  maa- ja metsätalousvaltaista aluetta. Alueen elinkeinoista pääosa hyödyntää maa- ja kallioperää sekä vesistöjä. Kallioperän mineraalivarojen hyödyntäminen  kiinnostaa yhä enemmän ja Kainuuseen on sijoittunut runsaasti kaivosteollisuutta. Muuta teollisuutta Kainuussa on  suhteellisen vähän. Kaivannaisteollisuuden ohella turvetuotanto, kalankasvatus, maatalous, jätehuolto ja vesihuolto työllistävät ympäristölupien valvojia. Valvottavia laitoksia ja toimintapaikkoja Kainuun alueella on 225 kpl.

Tarkastuksia tehtiin vuoden 2014 aikana kaikkiaan 134 kpl, joista valvontaohjelman mukaisia määräaikaistarkastuksia 63 kpl. Talvivaaran kaivosalueeseen kohdistuvia tarkastuksia oli 69 kpl.  Lupa-asiakkaiden valvontaan liittyviä tarkkailu- ym. raportteja käsiteltiin yhteensä 443 kpl.

Valvottavien kohteiden tarkkailusuunnitelmia

Julkaistu 11.9.2013 klo 15.38, päivitetty 22.8.2016 klo 8.27
Julkaistu 12.6.2013 klo 14.04, päivitetty 12.12.2016 klo 14.52
Julkaisija: