Lupa lajien rauhoitussäännöksistä poikkeamiseen

Kaikki Suomessa luonnonvaraisina esiintyvät nisäkkäät ja linnut ovat luonnonsuojelulain 38§:n nojalla rauhoitettuja, lukuun ottamatta metsästyslain 5 §:ssä tarkoitettuja riistaeläimiä ja rauhoittamattomia eläimiä. Näiden lajien rauhoittamisesta säädetään metsästyslain nojalla. Muut luonnonsuojelulain nojalla rauhoitetut eläinlajit luetellaan luonnonsuojeluasetuksen liitteessä 2. Rauhoitetut kasvilajit on listattu asetuksen liitteissä 3a-3c.

Rauhoitettujen eläinten tahallinen tappaminen tai pyydystäminen, niiden pesien, munien tai muiden kehitysasteiden haltuunotto, siirtäminen tai muu vahingoittaminen sekä eläinten tahallinen häiritseminen on kiellettyä. Merkityt rauhoitettujen lintujen pesäpuut sekä suurten petolintujen säännöllisesti käytetyt pesäpuut ovat rauhoitettuja. Rauhoitetun kasvin tai sen osan poiminen tai muu hävittäminen on kiellettyä.

Kyseiset rauhoitussäännökset eivät kuitenkaan estä alueen käyttämistä maa- ja metsätalouteen tai rakennustoimintaan eikä rakennuksen tai laitteen käyttämistä. Tällöin on kuitenkin pyrittävä välttämään rauhoitettujen lajien vahingoittamista tai häiritsemistä, mikäli se on mahdollista ilman merkittäviä lisäkustannuksia. 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi myöntää rauhoitussäännöksistä poikkeuksia, jos lajin suojelutaso säilyy suotuisana. Jos hakemus koskee koko maata, lupaviranomaisena on ympäristöministeriö.

Luontodirektiivin liitteessä IV mainittujen eläin- ja kasvilajien ja Suomessa luonnonvaraisina esiintyvien lintulajien rauhoitussäännöksiin poikkeuksia voidaan myöntää kuitenkin vain tiukasti määritellyillä perusteilla, jotka ilmenevät luontodirektiivin 16 (1) artiklasta ja lintudirektiivin 9 artiklasta.

Julkaistu 31.7.2013 klo 11.46, päivitetty 22.8.2017 klo 15.37