Hallituksen esityksellä toimeenpannaan keskisuuria polttolaitoksia koskevan direktiivin velvoitteita

Tiedote 26.10.2017 klo 13.57

Hallitus on antanut tänään esityksen ympäristönsuojelulain muuttamiseksi. Muutoksilla pannaan toimeen kansallisesti keskisuuria polttolaitoksia koskevan direktiivin velvoitteita. Esityksen mukaan rekisteröintivelvollisuus laajenisi nykyistä pienempiin, polttoaineteholtaan vähintään yhden megawatin energiantuotantolaitoksiin. Lisäksi energiantuotantolaitosten rekisteröinnille säädettäisiin 30 päivän määräaika. Samalla muiden rekisteröitävien toimintojen kuten jakeluasemien rekisteröinnille säädettyä määräaikaa lyhennettäisiin 90 päivästä 60 päivään.

Rekisteröintivelvollisuuden laajentaminen kohdistuisi ensivaiheessa eli nopeimmalla aikataululla uusiin energiantuotantolaitoksiin. Osa olemassa olevista vähintään yhden megawatin laitoksista on jo nykyisten kansallisten säännösten mukaisesti ollut rekisteröinti- tai lupavelvollisia, kun taas osa on jäänyt kokonaan sääntelyn ulkopuolelle. Niille laitoksille, jotka eivät tällä hetkellä ole rekisteröinti- tai lupavelvollisia, esitetään pitkää yli kymmenen vuoden siirtymäaikaa.

Esityksen mukaan laissa säädettäisiin jatkossa myös uusien keskisuurten energiantuotantoyksiköiden polttoainetehon yhteenlaskusäännöstä sekä velvollisuudesta julkaista eräitä keskisuuria energiantuotantolaitoksia koskevia tietoja, esimerkiksi energiantuotantolaitokseen kuuluvien yksiköiden polttoaineteho sekä laitoksen sijainti. Polttoainetehon yhteenlaskusääntöä sovellettaisiin energiantuotantoyksiköiden päästöraja-arvojen määrittämiseen, savukaasupäästöjen määräaikaismittausten aikaväliin sekä käyttötuntien laskentaan.

Esityksen mukaan silloin kun polttoaineiden saatavuudessa on häiriöitä, vähärikkistä polttoainetta käyttäville tai yksinomaan kaasumaista polttoainetta käyttäville laitoksille voidaan myöntää määräajaksi oikeus poiketa päästöraja-arvojen noudattamisesta.

Keskisuuria polttolaitoksia koskevan direktiivin edellyttämät päästöraja-arvot ja muut yksityiskohtaiset velvoitteet pannaan toimeen asetustason sääntelyllä, jota on valmisteltu samanaikaisesti esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen kanssa. 

Lakimuutos on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.  

Lisätietoja: 

Hallitussihteeri Katariina Haavanlammi, ympäristöministeriö, p. 0295 250 072, etunimi.sukunimi(at)ym.fi