Metsästettävät CITES-lajit

AJANKOHTAISta

SYKE, Suomen riistakeskus, Evira ja Luke ovat koostaneet metsästäjille ohjeita karhunruhojen käsittelyyn ja myyntiin

Afrikannorsun metsästysmuistojen tuontikielto EU:hun Mosambikista, Tansaniasta ja Sambiasta tuli voimaan heinäkuussa

Euroopan unionin CITES tieteellinen tarkastusryhmä (SRG) päätti 2. heinäkuuta 2015 kieltää afrikannorsun metsästysmuistojen tuonnin. Tuontikielto koskee Mosambikista, Tansaniasta ja Sambiasta peräisin olevia afrikannorsun trofeita ja se on voimassa toistaiseksi.

Norsukannat ovat Mosambikissa ja Tansaniassa pienentyneet merkittävästi salametsästyksen johdosta. Myös Sambian tuontikielto päätettiin pitää edelleen voimassa. Maat eivät ole pystyneet osoittamaan, että norsujen metsästys olisi kestävällä pohjalla.

Afrikannorsun (Loxodonta africana) Mosambikin, Tansanian ja Sambian populaatiot on lueteltu CITES-sopimuksen I-liitteessä ja EU:n CITES perusasetuksen (EY) N:o 338/97 liitteessä A, eli näistä maista peräisin oleva afrikannorsu ja norsunluu sekä sitä sisältävät tuotteet ovat kaikkein tiukimmin säädeltyjä CITES-sopimuksessa ja EU-lainsäädännössä.

Tuontikielto tarkoittaa, että afrikannorsun trofeita ei voi tuoda EU:n alueelle ollenkaan. Kielto on voimassa 2. heinäkuuta alkaen, ja koskee kaikkia tuon päivän jälkeen EU:n jäsenvaltioiden vastaanottamia tuontihakemuksia.

Tieteellinen tarkastusryhmä koostuu EU:n jäsenvaltioiden kansallisista tieteellisistä viranomaisista ja sitä johtaa Euroopan komissio. Suomen tieteellinen viranomainen on Luonnontieteellinen keskusmuseo LUOMUS. SYKE tiedottaa asian etenemisestä tällä verkkosivulla.

Metsästysmuistojen tiukennetut tuontiehdot tulivat voimaan 5. helmikuuta 2015

EU-rajat ylittävä tuonti ja vienti

Euroopan unionin lainsäädäntö sääntelee uhanalaisten metsästettävien lajien tuontia EU:hun ja vientiä EU:n ulkopuolelle. Kun metsästettävä laji on liitteessä A, B tai C, sitä ei voi tuoda EU:n alueelle tai viedä EU:n ulkopuoliseen maahan ilman voimassaolevia lupia. D-liitteen lajeja koskevat löyhemmät vaatimukset. Metsästysmuistona tuotavat CITES-eläimet tai niiden osat määritellään henkilökohtaisiksi esineiksi, eikä niitä voi tuoda kaupallisiin tarkoituksiin. 

A-liitteen metsästysmuistot

A-liitteen lajin metsästysmuistoja (mm. ruskeakarhu, susi ja leopardi) saa tuoda yhteisön alueelle ainoastaan, kun tuojalla on voimassaolevat alkuperäiset luvat: CITES-vientilupa tai CITES-jälleenvientitodistus ja Suomen ympäristökeskuksen myöntämä CITES-tuontilupa. 

A-liitteen metsästysmuistot, jotka ovat myös CITES I-liitteen lajeja: tuontiluvan saaminen on ensin varmistettava Suomen ympäristökeskuksesta. Viejämaa ei voi, eikä saa myöntää vientilupaa ennen tätä. Tällaisia lajeja ovat mm. leopardi ja gepardi. Asian voi tarkistaa Lajiliitteet ja lajihakupalvelut -sivulta.    

A-liitteen lajin metsästysmuiston vientiin Suomesta EU:n ulkopuolelle vaaditaan aina Suomen ympäristökeskuksen myöntämä vientilupa. Jos laji on lueteltu myös CITES I-liitteessä vaaditaan lisäksi määrämaan myöntämä tuontilupa.

Suomessa metsätettävästä karhusta ja ilveksestä sekä vaadituista luvista on tietoa sivuilla: Suomessa metsästetyn karhun lihan ja osien myynti sekä Suomessa metsästetyn ilveksen lihan ja osien myynti.

B-liitteen metsästysmuistot

Oman henkilökohtaisen B-liitteen metsästysmuiston voi poikkeuksellisesti tuoda omissa matkatavaroissaan tai muuttokuormassa ilman Suomen ympäristökeskuksen myöntämää tuontilupaa, jos vientilupaan on merkitty viennin tarkoitukseksi (purpose) H (hunting trophy, metsästysmuisto). Tuotavalla trofeella on aina oltava lähtömaan CITES-viranomaisen myöntämä voimassaoleva vientilupa tai jälleenvientitodistus. 

Metsästysmuiston (H), II/B liitteen lajin 3. maan tuonti ja lupakäsittely tullissa:

HUOM! Vientilupaan merkitty CITES-liite II ei automaattisesti tarkoita, että laji on EU:n B-liitteessä. Osa CITES II-liitteen -lajeista on EU:n A-liitteessä ja tällöin on noudatettava A-liitteen lajeja koskevaa EU-sääntelyä.

B-liitteen metsästysmuiston jälleenvienti Suomesta vaatii Suomen ympäristökeskuksen myöntämän vientiluvan.

C- ja D-liitteiden metsästysmuistot

C-liitteen lajin tuonti EU:n alueelle vaatii vientimaan viranomaisen myöntämän vientiluvan ja tuonti-ilmoituksen teon tullissa EU:n alueelle saavuttaessa. D-liitteen lajin tuonti EU:n alueelle vaatii tuonti-ilmoituksen tekemisen tullissa.

C-liitteen lajin vienti EU:n alueelta yhteisön ulkopuoliseen maahan vaatii jäsenvaltion myöntämän vienti- tai jälleenvientiluvan. D-liitteen lajin vienti ei vaadi lupia tai ilmoituksia.

Metsästysmuiston tuonti matkatavaroissa tai muuttokuormassa henkilökohtaiseen käyttöön

Kun metsästysmuisto tuodaan matkatavaroissa tai muuttokuormassa ei-kaupalliseen, henkilökohtaiseen käyttöön ja papereissa on merkintä P (personal use, henkilökohtainen käyttö) tai H (hunting trophy) pätee seuraava: A-liitteen lajien metsästysmuistot vaativat lähtömaan myöntämän vientiluvan ja määrämaan myöntämän tuontiluvan. B-liitteen lajien metsästysmuistot vaativat pelkän lähtömaan myöntämän vientiluvan ja C-liitteen lajien metsästysmuistot vientiluvan tai alkuperätodistuksen riippuen lähtömaasta. D-liitteen metsästysmuistojen tuonti ei vaadi lupia.

Luvanvaraisen lajin tuonti, vienti ja tullitarkastus

Luvanvaraisten lajien tuonti on sallittua ainoastaan nimettyjen rajanylityspaikkojen kautta. Tullissa on esitettävä tarvittavat alkuperäiset, voimassa olevat luvat. 

Tuonti: Kun tulli on tarkistanut lähetyksen ja tehnyt vaadittavat merkinnät tuontilupaan, luovutetaan asiakkaalle oma keltainen kappale tuontiluvasta. Asiakkaan kappale on todiste laillisesta tuonnista ja se tulee säilyttää. Muut alkuperäiset luvat ja lupakappaleet tulli toimittaa merkintöineen postitse Suomen ympäristökeskukseen.

Monia metsästettäviä lajeja ei voi tuoda Suomeen ilman Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran vaatimia eläinlääkinnällisiä lupia ja/tai tarkastuksia.

Vienti tai jälleenvienti: Kun tulli on tehnyt vaadittavat merkinnät vientilupiin, se palauttaa vihreän viranomaisen kappaleen luvasta lupaviranomaiselle Suomen ympäristökeskukseen. Muut lupakappaleet seuraavat lähetystä kohdemaahan. 

EU:n sisäinen kauppa

Uhanalaisia lajeja koskeva lainsäädäntö sääntelee myös EU:n sisäistä (jäsenmaiden välistä ja jäsenmaan sisäistä) metsästettävien lajien kauppaa. Lainsäädäntö koskee siis myös Suomessa metsästettäviä ja myytäviä ns. A-liitteen lajeja.

Liitteen A lajien elävien ja kuolleiden yksilöiden ja niiden osien tai johdannaisten ostaminen ja myyminen sekä muu kaupallinen toiminta on kielletty niin yhteisössä kuin kussakin jäsenmaassa (Neuvoston asetus, EY N:o 338/97). Tästä kiellosta voi kuitenkin poiketa tietyin ehdoin, mutta silloin tarvitaan poikkeuslupa.

Suomessa metsästettävät luvanvaraiset A-liitteen lajit

Suomessa laillisesti kaadettujen A-liitteen lajien, kuten karhun, ilveksen, suden ja saukon, niiden osien, niistä valmistettujen tuotteiden ja lihan myyntiin tarvitaan aina EU-alueella poikkeuslupa, nk. EU-todistus. Lupa voidaan myöntää, jos yksilöt on otettu luonnollisesta ympäristöstään voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

EU-todistuksia ei myönnetä metsästäjille ennakkoon, eikä niitä voida myöntää ilman riistanhoitoyhdistyksen todistusta, jossa todistetaan kaadon laillisuus (Laillisen saannon todistus).    

Nämä EU-todistukset ovat toimituskohtaisia, eli ne oikeuttavat vain todistuksen haltijan myymään siinä kuvatun osan tai tavaran. Jälleenmyyntiin on aina haettava uusi lupa. Poikkeuslupavaatimus koskee myös ns. vanhaa tavaraa. Esimerkiksi kuolinpesän omistaman karhuntaljan tai muun A-liitteen lajin saa myydä Suomessa ja muualla EU:n alueella vain jos sille on Suomen ympäristökeskuksen myöntämä asianmukainen EU-todistus.

Alkuperäinen EU-todistus seuraa tavaran tai tuotteen mukana omistajanvaihdoksen yhteydessä. Ostajalle annetaan alkuperäisen EU-todistuksen lisäksi kauppakirja. Jos myyjän ja ostajan välissä on tuotteen jalostaja (eläintentäyttäjä, lihanleikkaaja) tulee tämän varmistua siitä, että myyjälle on myönnetty myyntilupa eli EU-todistus.

Myös A-liitteen lajien myynti- ja ostoilmoituksia ei voi laittaa esille ilman EU-todistusta. Tämä tarkoittaa sitä, että A-liitteen lajia, sen osia tai siitä valmistettuja tuotteita ei voi ilmoittaa myyvänsä eikä ostavansa ilman EU-todistusta. 

Karhun osien vientiin ja tuontiin tarvitaan aina CITES-luvat. Jos haluaa viedä tai tuoda mm. karhua, sutta  tai ilvestä, niiden osia tai niistä valmistettuja tuotteita EU:n rajojen yli, on aina haettava Suomen ympäristökeskuksesta CITES-vienti- ja -tuontiluvat. Karhun osia ei voi viedä tai tuoda kaupallisessa tarkoituksessa, sillä EU:n ulkorajat ylittävä kaupallinen vienti ja tuonti on EU:n neuvoston asetuksen EY N:o 338/97 mukaan kielletty.

Ohjeet on päivitetty vuonna 2017.

Huom! Monien CITES-asetukseen kuulumattomien riistalajien myynti voi olla täysin kielletty. Suomessa metsästetyn kanadanhanhen, metsähanhen, heinätavin, allin, telkän, tukkakoskelon, isokoskelon, pyyn, teeren ja metson, samoin kuin niiden tunnistettavien osien tai niistä valmistettujen tuotteiden kauppa on kielletty (metsästysasetus, 31 §).

Hakemuslomakkeet

Lupamenettelyn aikataulutiedot, lupien hinnat ja hakemuslomakkeet:

Lisätietoja

Harry Helmisaari, Marja Pylvänäinen ja Stella From, sähköposti: cites@ymparisto.fi, puh. 0295 251 000 (vaihde), faksi 09 5490 2791.

Julkaistu 29.6.2013 klo 12.57, päivitetty 8.1.2018 klo 13.45