Tilannekuvajärjestelmä BORIS

Boris on öljyvahinkojen torjuntaan osallistuvien viranomaisten yhteinen tilannekuvajärjestelmä.

Öljyvahinkojen torjuntaan osallistuu SYKEn lisäksi monia muitakin viranomaisia. Kun toimijoita on paljon ja tavoitteena on vahinkojen mahdollisimman tehokas torjuminen, on eri tahoilla oltava mahdollisimman yhdenmukainen ja ajantasainen tilannekuva vahingosta. BORIS-järjestelmä on työkalu, jonka SYKE on kehittänyt helpottamaan yhteisen tilannekuvan muodostamista ja jakamista. BORIS otettiin viralliseen käyttöön alkuvuodesta 2013. Järjestelmää on kehitetty jatkuvasti käyttäjätoiveiden mukaisesti.

Esimerkkikuvia BORIS-järjestelmästä:

Tapaus-Janra-BORIS-jarjestelmassa_pieni.jpg
Alusöljyvahingon torjunta:
Kuivarahtialus m/s Janran onnettomuus ja sitä seuranneet pelastus– ja torjuntatyöt  23.12.2000 –

tästä linkistä aukeaa yllä oleva kuva suurempana

Tapaus-Raaseporin-opisto-BORIS-jarjestelmassa_pieni.jpg
Maaöljyvahingon torjunta:
Raaseporissa sijaitsevan kiinteistön öljyvahinko ja sitä seuranneet torjuntatyöt 24.12.2012 –

tästä linkistä aukeaa yllä oleva kuva suurempana

Alusta monipuoliselle tiedolle

BORIS – tilannekuvajärjestelmä on edeltäjänsä Boriksen tapaan paikkatietopohjainen eli järjestelmässä kaikki tieto on nähtävissä havainnollisesti kartalla. BORIKsen kautta eri viranomaiset voivat saada ajantasaista tietoa öljyvahingosta ja sen torjunnasta. Viranomaiset voivat lisäksi myös itse syöttää järjestelmään tietoa likaantuneista alueista ja torjuntasuunnitelmista.

BORIS -järjestelmän on toteuttanut SYKEn tietokeskus. Ympäristöhallinnon paikkatieto-aineistojen ja omien tietokantojensa lisäksi BORIS hyödyntää myös monia ulkopuolisia järjestelmiä erilaisten rajapintojen kautta: siten viranomaiset saavat BORIKsen kautta käyttöönsä taustakartat maalta ja mereltä, tiedot öljyvahingoille herkistä alueista sekä torjuntakaluston ja muiden resurssien sijaintitiedot. Sää- aalto- ja jäähavainnot sekä –ennusteet ja jatkossa myös meritilannekuva sekä satelliittitiedustelutiedot päivittyvät järjestelmään automaattisesti. Eri viranomaisia edustavat BORIS-käyttäjät voivat lisätä järjestelmään vahingon leviämistä koskevia lento-, alus- ja rantatiedustelutietoja sekä laskea kulkeutumisennusteen havaitulle öljylle. Torjunnasta vastaavat tahot voivat BORIKsen kautta jakaa muille viranomaisille torjuntasuunnitelmat vahingon torjumiseksi.

Vaikka BORIS on jo nyt kattava ja monipuolinen järjestelmä, SYKEn tavoitteena on täydentää muutamia sen osa-alueita ja myös järjestelmään sisältyvien paikkatietoaineistojen valikoimaa sitä mukaa, kun esim. erilaiset projektit yhteistyössä SYKEn kanssa tuottavat uusia torjunnan paikkatietoaineistoja. Uusien BORIS-paikkatietoaineistojen tuottamisessa tulee noudattaa SYKEn antamaa ohjeistusta.(kts. alla oleva linkki).

Edullinen tietojärjestelmä. Taustalla laajaa yhteistyötä

BORIS-kehitystyön ovat rahoittaneet yhteistyössä öljysuojarahasto ja SYKE. Tietojärjestelmän kehityshankkeeksi BORIS on ollut varsin edullinen, sillä hankkeen budjetti oli noin 700 000 euroa. Budjettia on täydentänyt SYKEn ja sen monien yhteistyökumppaneiden, kuten Ilmatieteenlaitoksen, Liikenneviraston, Merivoimien, Rajavartiolaitoksen, Sisäministeriön pelastusosaston, monien Pelastuslaitosten ja ELY-keskusten sekä Ruotsin SMHIn, ja Euroopan meriturvallisuusvirasto EMSAn BORIKsen suunnitteluun, kehittämiseen ja testaukseen käyttämä virkatyö sekä BORIS-kehitysryhmän yhteistyö erilaisten muiden projektien kanssa.

Jo hankkeen alussa SYKE asetti yhdeksi BORIS-hankkeen tavoitteeksi asiakaslähtöisen työskentelytavan. Ennen BORIKsen julkaisua SYKE julkaisi järjestelmästä 7 eri demoversiota, joita torjuntaan osallistuvat viranomaiset eri organisaatioista testasivat ja antoivat SYKElle palautetta jatkotyötä varten. Elokuussa 2012 torjuntaviranomaiset testasivat BORIS järjestelmää suuressa kansainvälisessä BALEX DELTA öljyntorjuntaharjoituksessa. Tämän jälkeen järjestelmää on käytetty lukuisissa harjoituksissa ja öljyvahinkotilanteissa.

SYKE on jatkanut BORIS-kehitystyötä järjestelmän julkaisun jälkeen. Keväällä 2015 BORIS-alustaa hyödynnettiin öljyntorjuntaviranomaisten kursseilla, joilla keskityttiin mm. erilaisten torjuntataktiikoiden käyttöön suurissa öljyntorjuntaoperaatioissa. Järjestelmän käyttöönottoa on myös tuettu osallistumalla erilaisten harjoitusten järjestämiseen sekä pitämällä alueellisia BORIS-koulutuksia kysynnän mukaan. Tavoitteena on jatkaa ja laajentaa tiivistä yhteistyötä käyttäjien kanssa ja sitä kautta edistää järjestelmän tehokasta hyödyntämistä..

Lisätietoja:

Käyttäjinä torjuntaviranomaiset, hyötyjänä ympäristö ja kaikki kansalaiset

BORIS-tietojärjestelmään annetaan käyttöoikeuksia vain öljyvahinkojen torjuntaan osallistuville viranomaisille. Siten pyritään varmistamaan, ettei järjestelmä ruuhkaudu liiaksi ympäristövahinkojen torjuntatilanteessa. On tärkeää, että ruuhkautuminen vältetään, jotta torjunnassa mukana olevat viranomaiset pystyvät kaikissa tilanteissa hyödyntämään BORISsta mahdollisimman tehokkaasti. Tehokas BORIKsen hyödyntäminen tukee torjuntatoimien oikeaa kohdentamista, jolloin öljyvahinkojen ympäristölle aiheuttama vahinko jää mahdollisimman pieneksi.

Torjuntaan osallistuvat viranomaiset voivat tuottaa BORIKsesta havainnollisia tilannekuvatulosteita, joista näkyvät tapahtunut vahinko, sen eteneminen ja torjuntatoimet. Operatiivisten toimijoiden tuottamat BORIS-tilannekuvatulosteet ovat havainnollista lisämateriaalia eri viranomaisten viestinnästä vastaaville tahoille, jotka edelleen muokkaavat aineistot sopivaan muotoon mediaa ja suurta yleisöä varten. Median kautta kaikki kansalaiset pääsevät tutustumaan BORIKsen tilannekuvatietoihin.

BORIS-aineistojen ja -tietojen jakelukanavat

Jos Suomen merialueita uhkaa vakava öljy- tai kemikaalionnettomuus, SYKE ryhtyy jakamaan medialle ja suurelle yleisölle ajantasaista tietoa onnettomuudesta ja sen torjunnasta erityisen onnettomuusseuranta-sivun kautta.

Monet BORIS-paikkatietoaineistot ovat kansalaisten käytettävissä esim. SYKEn OIVA-paikkatietopalvelun kautta.

Lisätietoja:

Julkaistu 14.8.2013 klo 13.47, päivitetty 30.11.2018 klo 11.09