Ahosuon turvetuotantohanke, Pudasjärvi

Diaarinumero POPELY/20/07.04/2011
Hankkeesta vastaava Vapo Oy, Yrjönkatu 42, PL 22, 40101 Jyväskylä
Yhteyshenkilö Martti Patrikainen, puh. 020 790 5621, etunimi.sukunimi@vapo.fi
Konsultti Ramboll Finland Oy, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu
Yhteyshenkilö Piia Sassi-Päkkilä, puh. 040 132 1415, etunimi.sukunimi@ramboll.fi
Yhteysviranomainen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Veteraanikatu 1, PL 86, 90101 Oulu
Yhteyshenkilö Liisa Kantola, p. 0295 038 340, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Tila Päättynyt

 

Hankkeen kuvaus

Vapo Oy suunnittelee turvetuotannon aloittamista Pudasjärvellä sijaitsevalla Ahosuolla. Hankkeen ympäristövaikutukset arvioidaan ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain mukaisessa menettelyssä. Vapo Oy on toimittanut Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) ympäristövaikutusten arviointiselostuksen. 

Ahosuo sijaitsee Pudasjärvellä noin 20 km Pudasjärven taajamasta pohjoiseen. Hankealueen kokonaispinta-ala on 257 hehtaaria, josta tuotantoon soveltuvan alueen pinta-ala on noin 220 hehtaaria. Hankealueesta noin puolet on metsäojitettua suota ja puolet luonnontilaista suota.

Turpeen loppuminen vanhoilla tuotantoalueilla edellyttää uusien turvesoiden kunnostamista ja ottamista tuotantoon alueellisen energiahuoltovarmuuden turvaamiseksi. Ahosuon tuotantoalue korvaa lähivuosina tuotannosta poistettavia alueita ja turvaa osaltaan polttoturvetoimitusten riittävyyttä Pohjois-Pohjanmaan energiahuollossa.

Hankealue sijaitsee Iijoen vesistöalueella (61), tarkemmin Livojoen vesistöalueella (61.5), Livojoen alaosan alueella (61.51) osittain Ruosteojan (61.517), Koivuojan (61.516) ja Livon (61.513) osavaluma-alueilla. Hankealueiden kuivatusvesien purkureitti kulkisi Koivuojan ja Peuraojan kautta Livojokeen.

Vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa esitetään kaksi hankevaihtoehtoa sekä ns. nollavaihtoehto:

Vaihtoehto 0 (VE0): Hanketta ei toteuteta eli turvetuotantoa ei aloiteta Ahosuon ja Koivusuon alueella lainkaan. Alue tulee säilymään nykyisellään.

Vaihtoehto 1 (VE1): Turvetuotantoalueen koko tuotettavine auma-alueineen on 208,5 ha. Vesienkäsittelymenetelmänä on ympärivuotinen pintavalutus. Vuosittain tuotettavan turpeen määrä on noin 97 050 m3.

Vaihtoehto 2 (VE2): Turvetuotantoalueen koko tuotettavine auma-alueineen on 220,6 ha. Vesienkäsittelymenetelmänä on ympärivuotinen kemiallinen käsittely. Vuosittain tuotettavan turpeen määrä on noin 103 100 m3.

Julkaistu 28.11.2011 klo 0.00, päivitetty 18.12.2015 klo 13.24